Om du lämnar Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet.

Funderar du på att lämna Svenska kyrkan? Kanske har ditt beslut mognat fram under lång tid. Kanske har din ekonomi hastigt försämrats. Kanske finns det frågor som du vill ha svar på eller kanske finns det saker som du tycker att vi kan göra bättre. Oavsett vad du har på hjärtat, är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan höra av dig till tf kyrkoherde Anders Lennartsson via e-post anders.lennartsson@svenskakyrkan.se eller ringa informationsservice på 019-15 45 00, så kan de lotsa dig vidare.

Vi inom Svenska kyrkan i Örebro känner stor respekt för ditt beslut. Just därför vill vi tydliggöra vad som gäller om du väljer att lämna oss.

Du är alltid välkommen till våra gudstjänster, konserter och vår verksamhet även som icke-medlem, eftersom vi är en öppen folkkyrka som finns till för människors skull.

Däremot kan du inte längre erbjudas konfirmation, kyrklig vigsel (såvida inte din partner är med i Svenska kyrkan) eller begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. Vid dödsfall händer det regelbundet att vi möter anhöriga som säger: "Hade han gått ur? Vi hade ingen aning." Därför är det bra att du informerar dina anhöriga om ditt beslut, så att de också är införstådda med vad det innebär.

Du betalar fortfarande begravningsavgift

Den som gått ur Svenska kyrkan betalar ingen kyrkoavgift – det är den som bekostar Svenska kyrkans breda verksamhet. Begravningsavgiften betalas däremot av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Den täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin. 

Under din tid som medlem har du varit med och bidragit till Svenska kyrkans breda verksamhet – tack för att du velat vara med och göra den möjlig!

Välkommen tillbaka!

Du ska veta att du alltid har möjlighet att gå med i kyrkan igen. Det finns blankett både för inträde och utträde på den här sidan.

Utträde ut Svenska kyrkan

Det är alltid kostnadsfritt att lämna Svenska kyrkan.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Vill du bli medlem? Eller har du kanske gått ur och vill gå med igen? Fyll i formuläret på vår webb eller använd en av blanketterna nedan.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.