Foto: Per Knutsson

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige godkänner församlingsinstruktionen, fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om budget, bokslut och kyrkoavgift samt utser ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden samt styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

Under 2024 sammanträder kyrkofullmäktige tisdag 6 februari, onsdag 12 juni och tisdag 12 november.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för besökare som vill närvara och följa kyrkofullmäktiges beslutsfattande.

Välkommen att se hur pastoratets valda nomineringsgrupper arbetar och förvaltar det förtroende som du som medlem har gett dem.

Kyrkofullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har yttrande- och förslagsrätt. 

Ledamöterna kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner. Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat har 45 ledamöter och 23 ersättare.

Mer information om respektive nomineringsgrupps kyrkopolitiska program hittar du på sidan Nomineringsgrupper.

Kyrkofullmäktiges presidium mandatperiod 2022 - 2025

Marianne Thor, ordförande
Ingmar Näslund, förste vice ordförande
Anders Johansson, andre vice ordförande

Ledamöter i kyrkofullmäktige

Följande personer sitter i kyrkofullmäktige och representerar de olika nomineringsgrupperna under mandatperioden 2022-2025:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Ellen Leijen, Marianne Thor, Olof Björk,
Tommy Ahlberg, Jenny Thor, Marie Georgson, Pia Rehnberg, Robert Mörk,
Eva-Lena Jansson, Daniel Ekblad, Lena Ryö, Jakob Brönnum, Barbro Andersson,
Viktor Tullgren, Elona Malm, Vakant plats.
Ersättare: Carola Johansson, Jan Hermansson, Krister Palm, Annette Jansson, Mirja Sällinen, Sonja Adolfsson, Evy Brännström, Elsa Olsson.

Frimodig kyrka (FK)
Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Gjohn-Marko Berisha.
Ersättare: Helge Rooth, Sika Touyabah.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Ordinarie ledamöter: Hans Fredlund, Gabriel Sjölin, Karin Forsling,
Marianne Sindmark, Torkel Fred, Karin Helmker, Ingmar Näslund,
Margareta Grape, Leif Hjalmarsson, Kristina Lindfors, Curt Gustavsson,
Lovisa Ekestubbe, Elisabeth Lindsta, Linus Öholm, Addiswa Stenström.
Ersättare: Johan Unger, Henrik Johansson, Margareta Bratt,
Göran H Johansson, Ingmari Rudin Gustavsson, Lisbeth Hjalmarsson,
Alazar Menghestu, Paula Guldbrand.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat (BS)
Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Ingegerd Flock Andersson, Anders Johansson, Annette Ed, Jessika Edetun Falk.
Ersättare: Mats Einestam, Lars-Erik Frid, Daniel Granqvist.

Sverigedemokraterna (SD)
Ordinarie ledamöter: Helena Ståhl, Bo Ammer, Gunilla Fredriksson.
Ersättare: Boa Berg.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Ordinarie ledamöter: Liv Emanuelle Söderberg, Jens Frandsen.

Kyrkofullmäktige: protokoll och handlingar

Här finns protokoll och handlingar som rör det senaste årets sammanträden i kyrkofullmäktige.

Vill du ta del av äldre protokoll eller handlingar ber vi dig ringa Informationsservice på 019-15 45 00.

Överprövning av beslut

De beslut som vi fattar i Svenska kyrkan kan som huvudregel bli föremål för prövning i högre instans. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Revisionen

Här kan du läsa om den roll som kyrkofullmäktiges revision har och se vilka som sitter i revisionen just nu.