Demokrati i Örebro pastorat

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkoval i Örebro pastorat samt hur du gör för att överpröva beslut.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.

klubba sammanträde

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Kyrkorådets utskott

Kyrkorådet är styrelse för Örebro pastorat, Svenska kyrkan i Örebro. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns olika utskott, med olika ansvarsområden. Här kan du läsa vilka de är och vilka personer som sitter i de olika utskotten.

Församlingsråd

Örebro pastorat har åtta församlingsråd, ett i varje församling. De förtroendevalda personerna i församlingsrådet är med och beslutar om den lokala verksamheten och gudstjänstlivet i respektive församling.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.

Nomineringsgrupper

Här kan du läsa om de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna som finns i Örebro pastorat och se hur mandaten i kyrkofullmäktige är fördelade mellan de olika grupperna.

Digital anslagstavla

Detta är Svenska kyrkan Örebro pastorats digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet, valnämnden och kyrkogårdsutskottet. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

Barn, pepparkaka och kyrka

Församlingsinstruktion

Örebro pastorat är åtta församlingar tillsammans. Vår vision finns beskriven i vår programförklaring – församlingsinstruktionen. Här hittar du församlingsinstruktionen för Örebro pastorat.