Uttalande: Utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan behöver stoppas!

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag är det exakt fyra år sedan regeringen presenterade den tillfälliga asyllagen. Genom ljuständning, demonstrationer och manifestationer uppmärksammas därför idag de människor som drabbas av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Svenska kyrkan vill därför åter framföra att vi anser att utvisningar till Afghanistan bör stoppas.

Svenska kyrkan bedriver ett omfattande arbete för och med människor på flykt. Under det senaste året har Svenska kyrkans församlingar mött många människor som drabbats till följd av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Många av dessa människor är från Afghanistan, varav en grupp är barnfamiljer.

Enligt Migrationsverket finns det i Sverige idag nästan 2000 personer i barnhushåll från Afghanistan som fått utvisningsbeslut. Eftersom Afghanistan inte tar emot barnfamiljer som utvisas med tvång så kan inte utvisningarna av dessa barnfamiljer genomföras. Det innebär att dessa barn och deras familjer lever i ovisshet och med en ständig rädsla. Många av barnen har vistats här under flera år, talar svenska och går i förskola och skola.

Svenska kyrkan uttalade sig i ett brev till migrationsministern 2017 att utvisningarna till Afghanistan borde stoppas. Sedan dess har säkerhetssituationen i Afghanistan fortsatt att försämras, med alltfler civila offer till följd av väpnade stridigheter. Enligt UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, har civila offren under perioden juli-oktober 2019 ökat med 42 % jämfört med föregående år. Säkerhetssituationen är dessutom föränderlig och svåröverskådlig. Därtill kommer den svåra humanitära situationen. Röda korset konstaterar i sitt ställningstagande från oktober i år att det inte går att garantera säkerhet eller grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan. Organisationer som Röda Korset, Amnesty och Rädda Barnen anser därför att utvisningar med tvång till Afghanistan bör stoppas. Svenska kyrkan är av samma mening.

Afghanistan är ett av de farligaste länderna i världen för barn att leva i. Rädda Barnen har tidigare rapporterat att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång.

För flickor som riskerar att utvisas till Afghanistan finns även en annan problematik. I Sverige har flickorna fått ökad kännedom om sina rättigheter, exempelvis rättigheten att gifta sig med valfri partner eller att välja bort giftermål. Deras föräldrar vill hävda sina döttrars rätt att inte återsändas till en situation där de riskerar att utsättas för grovt könsdiskriminerande lagar och normer. Tyvärr anses många gånger inte en ökad medvetenhet om de egna rättigheterna och viljan att hävda dessa vara tillräckliga skäl för skydd om inte risken för exempelvis våld eller tvångsäktenskap är överhängande. Istället så hänvisas familjer tillbaka till Afghanistan, ett land där flickor löper stor risk för övergrepp om de bryter mot religiösa och sociala normer.

Migrationsverkets egna kvalitetsuppföljningar visar att barns skyddsskäl, och särskilt skyddsskälen för barn som lever i familj, inte utreds tillfredsställande och att barnspecifik landinformation inte används i tillräckligt utsträckning vid prövning.

I den kristna tron har barnet en särställning. Svenska kyrkan har därför välkomnat att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Samtidigt förpliktigar detta svenska myndigheter att beakta barns samtliga rättigheter. Svenska kyrkan anser därför att inga barn bör utvisas till Afghanistan där de riskerar att utsättas för stor fara och att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

 
Helen Ottosson Lovén
Generalsekreterare Svenska kyrkan