Svenska kyrkan i utlandet utreds

Just nu pågår flera utredningar av utlandskyrkans verksamhet. Målet med utredningarna är att framöver kunna bedriva en hållbar verksamhet.

Just nu genomförs flera utredningar vad gäller Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Dels pågår sedan 2017 en juridisk genomgång, där slutrapport lämnas hösten 2020. Fokus för den utredningen är att granska att juridiska tillstånd för verksamhet, fastigheter och personal finns. Samtidigt pågår utredningar av verksamheten samt om församlingsbegreppet.

Utredningar av verksamhet

Parallellt med den juridiska genomgången har Rådet för Svenska kyrkan i utlandet beslutat att den verksamhet som bedrivs i Svenska kyrkans församlingar i utlandet ska utredas. Utredningarna görs av oberoende, externa utredare.

Fokus är att se över möjligheterna för Svenska kyrkans närvaro i området på sikt. Detta har att göra med vetskapen om minskade ekonomiska resurser i framtiden, samt en strävan efter att församlingarna i framtiden skall bli självfinansierade.

Utredarna har i uppdrag att titta på verksamheten med pastorala ögon. Utredningar pågår i Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge, Aten/Cypern, Rom och Spanien. Övriga församlingar utreds under 2020-2022.  

Utredning om församlingsbegreppet

Det görs även en utredning av församlingskriterier för utlandskyrkans församlingar och övriga verksamheter. Svenska kyrkan har sedan 1500-talet uppträtt på olika sätt utanför landets gräns. Man har sänt ut präster för tjänstgöring på krigsfartyg, varit ”ambassadkyrkor”, sjömanskyrkor, turistkyrkor, församlingskyrkor och mobil kyrka. Uppdraget är nu att teologiskt reflektera över vad detta innebär utifrån kyrkosynsbegrepp och vad det innebär för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. 

Utredare är professor Sven-Erik Brodd, som tar hjälp av biskop emeritus Per Eckerdal, biskop emeritus Hans-Erik Nordin, biskop emeritus Esbjörn Hagberg, domprost emeritus Anders Alberius, domprost emeritus Håkan Wilhelmsson samt Gunnar Edqvist, numera pensionerad kyrkorättsexpert.

I samband med en kyrkoherde- och kyrkorådskonferens i september 2020 bjuds kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden in, att tillsammans med Sven-Erik mfl, reflektera över kyrkosynsbegrepp och församlingskriterier.

Utredningen om församlingsbegreppet kommer att presenteras för Rådet för Svenska kyrkan i utlandet under sen höst 2020.

Frågor om utredningarna?

Sammanhållande för utredningarna på kyrkokansliet är biträdande avdelningschef Johanna Holmlund Lautmann. Det går bra att ställa frågor till henne kring utredningarna, eller till Svenska kyrkan i utlandets avdelningschef Rickard Jönsson.