Ny rapport om samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan publicerade den 23 september rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”.

Rapporten Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark redovisar hur svensk lagstiftning och Sveriges redan gällande internationella åtaganden inom urfolksrätten påverkar Svenska kyrkan som markägare.

Vidare görs en genomgång av vad bestämmelserna i ILO konvention nr 169 skulle kunna innebära. Frågan om ILO-konventionen har bland annat lyfts i motioner till kyrkomötet.

Dagens bestämmelser ställer redan krav på kyrkan

I rapporten konstateras att nuvarande bestämmelser redan ställer krav på kyrkan när det gäller hänsyn till renskötselrätten, främjande av samebyarnas möjlighet att använda marken inom renskötselområdet för renskötsel, jakt och fiske samt krav på samråd med samebyar där det finns möjlighet för dem att påverka.

Ökat samråd behövs

ILO-konventionens bestämmelser skulle innebära att samrådsförfarandena skulle behöva utvecklas ytterligare så att samerna får delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturresurser på kyrkans mark inom renskötselområdet.

Rapporten har författats av juristen Marie B. Hagsgård. Hon har verkat 30 år som domare och varit utredningssekreterare i tre statliga utredningar som berört samernas rättigheter: Minoritetsspråksutredningen, ILO-utredningen och Rennäringspolitiska kommittén.

– Det finns behov av att klargöra och diskutera vad urfolksrätten innebär för Svenska kyrkan som markägare och hur frågan om ILO 169 skulle påverka, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef på kyrkokansliet.

Hänsyn till renskötseln handlar om klimatet

– Frågan om kyrkans förhållningssätt och hänsynen till renskötselns intressen är en aktuell fråga bland annat i klimatsammanhang. Svenska kyrkan är engagerad i klimatfrågan och samerna påverkas redan av klimatförändringar. Hon fortsätter:

– Det är viktigt att även kyrkan funderar på sitt ansvar och sina möjligheter att främja rennäringens fortlevnad bland annat i skogsbruksfrågor. Rapporten är ett underlag för den fortsatta diskussionen inom Svenska kyrkan.