Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny asylkommission bildad

Tisdagen den 18 juni presenterades Asylkommissionen vid en pressträff i Stockholm. Svenska kyrkan är en av de medlemmar som ingår i kommissionen.

Ett antal lagändringar och förskjutningar av praxis för bedömning av flyktingärenden har ägt rum sedan den så kallade flyktingkrisen 2015. Rapporter kommer oavbrutet och förvirringen ökar kring regeländringar och hantering som tycks sakna juridiskt eller vetenskapligt stöd såsom skönsmässiga åldersbedömningar, orimliga beviskrav för de asylsökande, hjärtslitande familjesplittring och konstaterade felaktigheter som inte korrigeras.

Asylkommissionen har bildats för att granska vad som hänt i asylhanteringen för de flyktingar som anlände till Sverige åren 2015-2017. Svenska kyrkan ingår i kommissionen genom Anna Karlgren, sakkunnig i migrationsfrågor vid kyrkokansliet i Uppsala.

- Vi som verkar i Svenska kyrkan möter dagligen människor som sökt asyl och vi har en uppgift att bära deras röster. Asylkommissionen är ett sätt att mer systematiskt belysa och lyfta de konsekvenser som den tillfälliga lagstiftningen fått för dessa enskilda människor, berättar Anna Karlgren. 

SKA GRANSKA HUR SVERIGE LEVER UPP TILL INTERNATIONELL RÄTT

Kritiken har varit kraftfull från människorättsorganisationer, kyrkorna och inte minst de tusentals samhällsmedborgare som trätt in som stöd och på nära håll kunnat bevittna de förändrade villkoren för människor som söker skydd i Sverige och Europa. Från regeringens sida tillbakavisas kritiken och nya lagar fortsätter stiftas utan konsekvensanalys och utan att effekterna av de tidigare har summerats.

Sverige har skrivit under Genèvekonventionen från 1951, Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen samt träffat flera andra internationella överenskommelser kring hur människor som befinner sig på flykt ska behandlas. Genom kommissionen vill man summera vad som hänt och granska hur Sveriges lagstiftning och tillämpning lever upp till de internationella konventionerna.