Juridisk genomgång av utlandsförsamlingarna

Nyhet Publicerad

Det pågår en juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Den första fasen av genomgången är avslutad. Under 2017 startade den andra fasen.

Svenska kyrkan i utlandet finns med personal och egna lokaler på cirka 40 platser runt om i världen. På ytterligare cirka 80 platser firar man regelbundet gudstjänst. Församlingarna får mer än 750 000 besök om året.

Verksamheten har bedrivits i flera hundra år och har över tid förändrats. Vi har sett att det finns stora skillnader mellan olika länder vad gäller lagar och regler. Detta är komplexa frågor och förhållandena skiftar starkt mellan de länder där utlandsförsamlingarna finns. 

Därför pågår nu en juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, med målet att få en heltäckande bild av verksamheten. Syftet är att säkerställa att all verksamhet som bedrivs i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter utförs i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser i respektive land.

Jurister anställda på kyrkokansliet, samt jurister från advokatbyrån Mannheimer Swartling, som har egna kontor eller samarbetspartners i de länder där Svenska kyrkan i utlandet bedriver verksamhet, genomför den juridiska genomgången.

Kyrkostyrelsen har avsatt 20 mnkr per år för 2018 och 2019 i sitt förslag till budget för att kunna genomföra den juridiska genomgången i 50 länder. Kostnaden var en uppskattning baserad på erfarenheter av att anlita advokater i andra länder. 

De ansvariga cheferna är Rickard Jönsson, avdelningschef på Svenska kyrkan i utlandet samt Maria Lundqvist Norling, kyrkokansliets rättschef. 

Undersökningens första fas

Den juridiska genomgångens första fas är avslutad. I den undersöktes

  • om församlingens kärnverksamhet har rätt tillstånd för det aktuella landet.
  • hur församlingarna är organiserade och om detta är korrekt.
  • vem som är församlingens legala representant.  

Undersökningens andra fas

Den andra fasen av undersökningen startade 2017 och väntas pågå fram till sommaren 2020. Här genomförs en grundlig juridisk genomgång av Svenska kyrkan i utlandets samtliga verksamhetsplatser.

Juristerna går igenom verksamheten land för land, från ett juridiskt perspektiv, med stöd av sakkunnig lokal expertis. Det rör sig om sammanlagt ett femtiotal länder. Information samlas in genom frågeformulär, intervjuer, studiebesök och registersökningar. Därefter granskas och analyseras informationen. 

Några av de områden vi tittar närmare på är avtal, ekonomisk redovisning och skatter, tillstånd, försäkringar samt fastigheter och lokaler.

Församlingarna i USA var först ut att granskas och i september 2019 tecknades avtal med församlingarna i Los Angeles, Florida och San Francisco, vilket innebär att ansvarsförhållandena blir tydliga - något som efterfrågats av församlingarna.