Förtydligande om Svenska kyrkans arbete för samernas rättigheter

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av kritiska synpunkter som framkommit i media efter kyrkomötet, önskar Svenska kyrkans generalsekreterare göra ett förtydligande rörande Svenska kyrkans arbete för att stödja samernas rättigheter.

– Det är beklagligt att många samer utifrån medierapporteringen uppenbarligen fått intrycket att kyrkomötet skulle ha motsatt sig en ratificering av ILO-konvention nr 169. Så är inte fallet. Kyrkomötet har i sitt beslut över huvud taget inte tagit ställning till själva konventionen, klargör Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

– Utskottet bejakade motionärens intention att verka för samernas rättigheter, men gjorde bedömningen att det redan pågår ett arbete i den riktning som motionären önskar, förklarar generalsekreteraren.

Den 19 november beslutade kyrkomötet att avslå en motion rörande stöd till samernas rättigheter (motion 2014:4). Där föreslogs att kyrkostyrelsen skulle ges i uppdrag att uppvakta regering och riksdag till stöd för en ”ratificering av FN-stadgan om urfolkens rättigheter”.

Vid utskottsbehandlingen konstaterades att kyrkostyrelsen genomfört och planerar insatser i denna riktning, och att det inte behövs något ytterligare uppdrag eftersom ett aktivt påverkansarbete redan bedrivs. Kyrkomötet gick på utskottets linje.

Påverkansarbetet har intensifierats
De senaste tre åren har Svenska kyrkan intensifierat påverkansarbetet i samiska frågor nationellt och internationellt. Syftet är att stärka samernas mänskliga rättigheter i Sverige, synliggöra samernas situation och påverka internationella granskningsorgan och svenska beslutsfattare.

Svenska kyrkan har också inlett ett arbete för att belysa kyrkans historiska behandling av samerna. En vitbok kommer att publiceras under 2015 i samarbete med Umeå universitet. Ett arbete pågår för att samla in samiska erfarenheter från nomadskolan, och göra denna del av den samiska historien mer känd i Sverige. Arbetet kommer att redovisas under 2015. Dessa insatser syftar till att läka relationen mellan det samiska folket och Svenska kyrkan, och öka förståelsen för samiska erfarenheter. Svenska kyrkan vill också utmana svenska myndigheter att ta ansvar för den historiska behandlingen av samerna och konsekvenserna av den politik som förts i förhållande till dem.

Mycket återstår att göra och Svenska kyrkans arbete för att stödja samerna fortsätter.

– Ärkebiskop Antje Jackelén är pådrivande i dessa frågor. Närmast möter hon den 13 december flera kyrkoledare i Uppsala för samtal och seminarium om bland annat urfolksrättigheter och försoning i en urfolkskontext, berättar Helén Ottosson Lovén.

De senaste åren har Svenska kyrkan och dess företrädare aktivt drivit på i frågor som rör samernas mänskliga rättigheter och specifikt urfolksrättigheter. Några exempel:

Svenska kyrkans insatser för urfolksrättigheter

Om Svenska kyrkan och ratificeringen av ILO-konvention nr 169 i Eanet Sameradion & SVT Sápmi>> 

I media