Pilgrimsleden Visby - St Olofsholm är tydligt uppmärkt
Foto: Görel RM

Lokrume kyrka

Lokrume är en slättbygd, där lantbruket dominerar landskapsbilden. Norra delen utgjorde före utdikningen delar av Martebo myr, med trakter kring Hammargårdarna som en halvö i myrlandet. Det forna Yxne träsk är så gott som helt uppodlat. Socknen har en rik fornbebyggelse, därom vittnar ett tjugotal kämpargravar, varav en från romersk järnålder, där det enligt uppgifter funnits en stavgard. Sockennamnet Lokrume kommer troligen av att kyrkan byggdes på lökrummet. När kyrkan byggdes på 1200-talet fanns det fem gårdar i socknen och en av dessa gårdar var Lauks. Namnet Lauks betyder lökgården. Vid Lauks finns ännu idag ett gårdskors och ett magasin som är från medeltiden. Lokrume socken har ca 300 innevånare.

Lokrume kyrka är en romansk stenkyrka, och dagens kyrka besitter i stora delar samma utformning som när den invigdes år 1277. En modell av tornet finns på Gotlands Fornsal.
Kyrkan renoverades, tvättades och återinvigdes 2013 av biskop Sven-Bernhard Fast.

Bonden Hans Mårtensson från Lauks är kyrkans byggmästare. Lokrume kyrka har målningar från 1400-talet. Dessa framkom fragmentariskt vid den senaste inre renoveringen. Dopfunten är från 1100-talet och krucifixet från 1200-talet. Triumfbågens kvadermålning och rankmonument är från 1250-talet. Altaruppsatsen är från 1600-talet och i korgolvet finns det en gravsten från 1380 över landsdomare Gervidus Lauks. En privat begravningsplats finns vid Hammars. Den Bliesathhska begravningsplatsen invigdes 1870. Den skänktes till Lokrume församling 1977. Pilgrimsleden mellan S:t Olofsholm och Visby går förbi Lokrume kyrka.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se