Hejnum kyrka
Foto: GörelRM

Hejnum kyrka

Den första kyrkan i Hejnum byggdes redan under 1100-talet. Hejnum-dalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnåldern finns bevarade vid gården Rings.

Kyrkan byggdes om i mitten på 1200–talet då tillkom nuvarande långhus, kor och sakristia.  Dessa byggdes samman med den äldre kyrkans torn. Det har funnits en liten absidkyrka från 1100 – talet, delar av den återfinns i den nuvarande kyrkan. Ett antal reliefer, tillhörande rundbågefris med ryttare, djur och symboliska tecken hörde sannolikt till bården under takfoten. Tornet har inristats med runor av Botvid Stenmästare. Invändigt är långhus och kor i valven dekorerade med rankor och liljor från 1250 – talet. På väggarna har funnits målningar av Passionsmästaren, varav några enstaka figurer är synliga I triumfbågen hänger ett krucifix från 1200 – talets början.
Kyrkan renoverades 2012, och då anades ännu fler av kyrkans medletida målningar. I sakristian upptäcktes vackra akantusslingor och målningar, som nu gärna kan beskådas i samband med gudstjänster (övrig tid är sakristian stängd).
I Hejnum kyrka finns också en unik madonnastaty i naturlig storlek, fullt i klass med omtalade Öjamadonnan. Länge var hon en bortglömd klenod, kanske räddad i smyg av någon klockare efter reformationen när alla katolska seder skulle bort. Hon hamnade på tornvinden och sedan i Gotlands museums förråd. Efter 600 år på vift kom hon tillbaka till kyrkan en bit in på 2000-talet. 
På kyrkogården finns flera spännande gravstenar, några från tidig medeltid. Öster om kyrkan ligger minneslunden, en vilsam plats med utsikt över åkrarna.
Hejnum socken har cirka 130 innevånare var av ett fåtal sysslar med jordbruk. Pilgrimsleden mellan Visby och ST Olofsholm går genom Hejnums socken. Guckoskon, som är den största blomman av alla svenska orkidéer, växer vid Kallgateburg i Hejnum. Orkidén är otroligt vacker och den växer i klungor. Blomningen inträffar i början av juni och håller i sig i ungefär 14 dagar. Blomman är fridlyst. Det finns även ett bestånd av nipsippor på File hajdar.
Genom Hejnum sträcker sig i nord sydlig riktning en flack bördig dalgång. I de låglänta delarna har en gång vidsträckta myrar brett ut sig. Dessa dikades ut under 1800- talat för att ge mer odlingsbar mark.
En god representant för den medeltida bebyggelsen i Hejnum är gårdsporten vid Riddare. Det finns gårdar med anor från 1700 – talet, bl.a. Stora och Lilla Kyrkebys. Flera gårdar är samlade omkring kyrkan med antydan till bybildning, vilket är ovanligt på Gotland.
Gården Rings har rötter långt ner i forntiden. Under 200 – 300 talet efter Kristus låg byggnaderna ca 150 meter söder om den nuvarande gården. Här finns 4 husgrunder, det största huset var nästan 40 meter långt.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se