Gothem kyrka

Den murade kyrkan,  som är en av Gotlands största  är uppförd etappvis under medeltiden. Den består av rektangulärt långhus, absidkor, västtorn samt sakristia norr om koret.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och absiden. Det kom till i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av den äldre kyrkobyggnaden  från 1100-talet  påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen 1949-50.

Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Det torn som planerats över långhusets västra del utfördes aldrig. Istället byggdes ett torn väster om långhuset vid 1200-talets slut, som fullbordades av mäster "Egypticus" vid 1300-talets mitt. Tornet har sidogallerier under pulpettak, kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar och kröns av ett sadeltak med takryttare.

Kulturhistoriskt värdefulla inventarier
Till kyrkans mest värdefulla inventarier hör korbänken från 1300-talet med målningar från 1600-talet, kalkmålningarna i kyrkorummet (i tornvalvet från 1200-talet, i långhuset och korvalvet från 1300-talet), sakramentsskåpet i koret från 1300-talet, bänkinredningen, delvis från 1600-talet, samt predikstolen från början av 1700-talet.