Bäl kyrka

 
Enligt Gutasagan delades Gotland upp i tre delar. Guti fick den mellersta delen och bosatte sig vid Gute i Bäl där han vid sin bortgång blev ”lagd i hög”. De gamla kallade det stora röset vid Bandhage å för Guti grav. Kristendomen gjorde sitt intåg i bygden och för att markera detta restes ett gårdskors, förmodligen på den plats där det nuvarande står. Kyrkan började byggas på 1100-talet och stod färdig enligt uppgift i Sveriges kyrkor år 1258. Tornet fick sin nuvarande utformning i slutet av 1600 talet.Kyrkan tillhör inte de större på Gotland, men är desto rikare utsmyckad. Vid en restaurering i början av 2000-talet kunde man få fram rester av de medeltida målningarna. Längs med hela långshusets väggar finns passionsfriser med draperingar under. Högre upp på väggarna runt om hela kyrkan finns scener ur bibeln. Just innanför porten finns en bild på djävulen omgiven av smådjävlar - ett inte alltför ovanligt motiv i de gotländska kyrkorna. I kyrkan finns även ett flertal träskulpturer, bland annat en stor Mariaskulptur, och ett vackert krucifix. Dopfunten är placerad i tornvalvet. På norra långväggen hänger ett epitafium (minnestavla) från 1600-talet. Orgeln är från 1968.

Bäls historia

I slutet av 1500 talet kom Jens Gane till Bäls socken från Danmark. Jens Gane och hans släkt efter honom fick ett stort inflytande på socknen under i det närmaste 300 åren fram tills Gane gård gick ur släktens ägo år 1888.  I dag är Gane gård den största egendomen med en areal av 1 500 tunnland mark. Gute har också varit en dominerande gård och var gästgivaregård fram till 1929 då rörelsen lades ned.
Övriga gårdar i socknen är Stenstu, Ösarve, Upphuse, Lilla Bäls, Bälgåkra samt Sudergårda. Försvunna gårdsnamn är Skogs och Auråkra. I dag är 134 personer bosatta i Bäls socken och ett flertal har sin utkomst genom jordbruk men många har sin utkomst genom anställning i Visby och Slite. Socknens främsta sevärdheter är kyrkan och sockenstugan som Hembygdsföreningen har som museum. I socknen finns 4 hävdade ängen nämligen Ösarve, Sudugårda, Nystugu och Gute. Ausänget med husgrunder från järnåldern med en spång över en stor vät ( vattensamling ) till nästa järnåldersby. Ett stort gravfält finns vid Ösarve och ett flertal skeppssättningar vid Gane.
Gårdskorset vi Bäl kyrka
Gårdskorset i Bäl Foto: GörelRM
Kapitälbandet Bäl kyrka
Kapitälbandet på porten vid Bäl kyrka Foto: GörelRM

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se