En fjäril på en lila blomma.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Klimatarbetet på Nederluleå kyrkogård

Som förvaltare av Nederluleå kyrkogård har Nederluleå församling ett ansvar att ta tillvara och utveckla den natur och det område vi brukar på ett hållbart och klimatgynnande sätt. 

Vi strävar efter att värna om lokala ekosystemtjänster i den mån det idag är möjligt. Detta arbete sker i samklang med Luleå stifts hållbarhetsstrategi och Svenska kyrkans färdplan för klimatet, där Svenska kyrkan på nationell nivå vill uppnå klimatneutralitet till år 2030. 

Detta gör vi genom att:

  • Lägga om drift-och skötselmetoder, exempelvis genom att släppa upp växtligheten på väl valda gräsytor för att successivt konvertera den till blomstrande ängar. Vinsterna ligger i att vi gynnar viktiga pollinatörer och övrigt biologiskt liv, samt att vi höjer rekreationsvärdet och kommer närmare naturvärden som förut var en mer vanlig än ovanlig syn. 
  • Vid införskaffande av nya växter (perenner, buskar och träd) sträva efter att välja sorter som är attraktiva för pollinatörer, samt sorter som kan återskapa det gröna kulturarvet, det vill säga, som historiskt sett var vanliga på kyrkogårdar.
  • Gynna den rika biologiska mångfalden genom att tillhandahålla fågelholkar och insektshotell i olika utformningar. 
  • Ta vara på de växtrester vi och besökare kastar och uppmuntra besökare att sortera sitt avfall enligt anvisningarna på sopkärlen. Växtresterna blir i slutändan kompostjord som vi kan använda i verksamheten.
  • Förbättra skogsmiljön längs med kyrkogården för att skapa och bevara faunadepåer, säkerställa god dagvattenavrinning, skapa naturliga gångstråk och synliggöra det gröna kulturarvet.
  • Förbättra vår maskinpark successivt med maskiner som drivs av förnybart bränsle, det vill säga el- och batteridrivet. 

Vi arbetar aktivt med att ta fram lösningar på ett hållbart arbete och arbetsmiljö för att säkerställa att kyrkogården behåller sina värden inom kulturarv, biologisk mångfald och rekreation i framtiden - både för besökare, anställda och kommande generationer.