Så leds S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka tillhör S:t Petri församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Petri kyrka ingår i S:t Petri församlingsråd

S:t Petri kyrka tillhör S:t Petri församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Petri kyrka ingår i S:t Petri församlingsråd som leds av ordförande Maria Haglund Börjesson. 

Verksamhetsrådet i S:t Petri kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Petri kyrkas verksamhetsråd 

 • Curt Jacobsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Kerstin Svenonius

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Robin Uddin Bömfeldt

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Magnus Wittgren

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Jean Pierre Denape

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ersättare verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Amelie Eckerkrona

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

 • Lilian Ekvall

  Svenska kyrkan Malmö

  Ersättare verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

RELATERAD INFORMATION