Ett järnvägsspår som vid en växel blir två.
Foto: Kali Antye/Shutterstock

Så leds S:t Pauli kyrka

S:t Pauli kyrka är en del av Svenska kyrkan Malmö. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Pauli kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Göran Malmberg. 

Göran Malmberg

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande S:t Johannes församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Göran Malmberg

Frimodig kyrka

Verksamhetsrådet i S:t Pauli kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Pauli kyrkas verksamhetsråd 

Carin Larsson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Mer om Carin Larsson

Socialdemokraterna (S)

Monica Björkman

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Annika Löfstedt

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Rolf Pålsson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Mer om Rolf Pålsson

Socialdemokraterna (S)

Bi Svanberg

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Stig Källström

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Gunnar Lyckborg

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

Magnus Norrlin

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka

RELATERAD INFORMATION