Ett järnvägsspår som vid en växel blir två.
Foto: Kali Antye/Shutterstock

Så leds S:t Matteus kyrka

S:t Matteus kyrka tillhör S:t Johannes församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Matteus kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd

S:t Matteus kyrka tillhör S:t Johannes församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Matteus kyrka ingår i S:t Johannes församlingsråd som leds av ordförande Göran Malmberg. 

Göran Malmberg

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande S:t Johannes församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka

Mer om Göran Malmberg

Frimodig kyrka

Verksamhetsrådet i S:t Matteus kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor har ett gemensamt verksamhetsråd som har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i S:t Matteus och S:ta Maria kyrkors verksamhetsråd   

Gustav Burman

Gustav Burman

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande präst S:t Matteus kyrka, S:t Matteus kyrka

Anna-Lena Högberg

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Marianne Jeppsson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Susann Sennevall

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Mer om Susann Sennevall

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Emma Suleman Wredberg

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Eva Kjelldén

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Linda Lindstedt

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

RELATERAD INFORMATION