Så leds Oxie kyrka

Oxie kyrka tillhör Fosie församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

Oxie kyrka ingår i Fosie församlingsråd

Oxie kyrka tillhör Fosie församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Oxie kyrka ingår i Fosie församlingsråd som leds av ordförande Per Schager. 

Per Schager

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande i Fosie församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet Fosie kyrka

Verksamhetsrådet i Oxie kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i Oxie kyrkas verksamhetsråd  

Peter Hjorth

Peter Hjorth

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, Västra Skrävlinge kyrka, Oxie kyrka, Glostorps kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Oxie kyrka

Jonas Andersen

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Oxie kyrka

Gerd Arndt Runtorp

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Oxie kyrka

Fredrik Hinton

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande verksamhetsrådet Oxie kyrka

Berit Norstedt

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Oxie kyrka

Katarina Björkman

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Oxie kyrka

Rose-Marie Johansson

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Oxie kyrka

Karin Lyddby

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Oxie kyrka

RELATERAD INFORMATION