Så leds kyrkan i Husie

Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka, Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka tillhör Husie församling som i sin tur är en av sex församlingar i Malmö pastorat. Församlingen leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

Ingår i Husie församlingsråd

Husie församlingshem, Syster Astrids kyrka, Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka tillhör Husie församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöter väljs vid kyrkovalet 

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. Husie församlingsråd leds av ordförande Ann-Marie Persson. 

Ann-Marie Persson

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande i Husie församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet Husie kyrka

Verksamhetsrådet i Husie 

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Ledamöter och ersättare i Husie verksamhetsråd

Ann-Marie Persson

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande i Husie församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet Husie kyrka

Katarina Herbert

Katarina Herbert

Svenska kyrkan Malmö

Församlingsherde S:t Johannes församling, Arbetsledande präst S:t Johannes kyrka, Präst, S:t Johannes kyrka, S:t Pauli kyrka, S:ta Maria kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Johannes kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Pauli kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Matteus och S:ta Maria kyrkor

Mats Edebäck

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka

Lennart Hallengren

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka

Mer om Lennart Hallengren

Socialdemokraterna (S)

Mira Markovinovic

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka

Mer om Mira Markovinovic

Socialdemokraterna (S)

Evert Olsson

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet Husie kyrka

Vera Klingen

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Husie kyrka

Iris Lundgren

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet Husie kyrka

Krister Persson

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ersättare verksamhetsrådet Husie kyrka

Mer om Krister Persson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

RELATERAD INFORMATION