Foto: Maria Lundström

Prästlönetillgångar i Lunds stift

Lunds stifts prästlönetillgångar (PLT) består av prästlönefastigheter, det vill säga jord- och skogsfastigheter, samt prästlönefonder. Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. I Lunds stift har egendomsnämnden till uppgift att förvalta dessa tillgångar.

Den jord och skog och de fondmedel som stiftet förvaltar bidrar till att vi kan hålla igång en livaktig verksamhet i våra församlingar. Det kan till exempel handla om gudstjänster, diakoni, kyrkans barnverksamhet och körer.  

Varför heter det prästlönetillgångar?

Historien om prästlönetillgångarna går långt tillbaka i tiden. Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. 

Hur används avkastningen?

Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden

Avkastningen från marken och fonden har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Halva vinsten från förvaltningen av prästlönetillgångarna delas ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna och andra halvan skickas till det nationella utjämningssystemet.

Vem förvaltar prästlönetillgångarna?

Fram till 1972 förvaltade församlingarna och pastoraten självständigt prästlönetillgångarna. År 1972 lämnades skogen över till stiftsvis central förvaltning. År 1995 övergick även jordbruksmark och fonder till central förvaltning under Prästlönetillgångarna i Lunds stift. Det var också 1995 som andelstalen fördelades utifrån hur mycket prästlönetillgångar som respektive församling hade med sig in i den stiftsvisa förvaltningen. Dessa andelar förändras således inte över tid. De församlingar som inte har prästlöneandelar får ändå del av avkastningen eftersom halva den årliga vinsten från förvaltningen går till det nationella utjämningssytemet och på så sätt kommer alla församlingar till del.

Prästlönetillgångarna äger sig själva och förvaltas i stiftelseliknande form. Prästlönetillgångarna i Lunds stift är en egen juridisk person vars förvaltning styrs av stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige har i sin tur delegerat uppdraget vidare till egendomsnämnden.

Resultat 2022

Det utdelningsbara resultatet efter skatt blev 17 miljoner kronor (75 miljoner kronor 2021). 50 miljoner kronor delades ut efter att 33 miljoner kronor tagits från de balanserade vinstmedlen. Prästlönetillgångarna delade ut 25 miljoner kronor till församlingarna och 25 miljoner kronor till nationell nivå, vilket ger 250 kronor per andel.  

Solkraft från ovan

Alla Prästlönetillgångar i Sverige driver just nu ett projekt som heter Storskalig elkraftproduktion från större, effektiva och uthålliga Solkraftsanläggningar genom ökad Kyrklig Samverkan. En del i projektet är kunskapswebinarium om storskaliga solkraftsanläggningar för alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer om projektet och kommande webinarium här

Nyheter från prästlönetillgångarna

Ny miljösatsning skapar en oas längs Skivarpsån

Publicerad:

Skivarpsån rann tidigare fram som ett rakt streck i landskapet. Nu meandrar ån istället och glider mjukt och smidigt fram som en glittrande orm genom dalgången. Detta naturvårdsprojekt med vinster för miljön är resultatet av ett lyckat samarbete mellan Prästlönetillgångarna i Lunds stift, Länsstyrelsen och arrendatorer.

Kyrkan satsar på strålande framtid med solenergi

Publicerad:

Solceller är hett åtråvärda i dessa tider med höga energipriser. Prästlönetillgångarna i Lunds stift satsar såklart på sol. Fem anläggningar ska till våren bli sex. Följ med hem till arrendatorn Jörgen Håkansson strax utanför Lund.

Svenska kyrkans skogsbruk uppmärksammas internationellt

Publicerad:

Prästlönetillgångarna, Svenska kyrkan, berättar om hållbart skogsbruk och avkastningskrav, i ett symposium vid FN:s generalförsamling.

Nytt naturreservat på gång

Publicerad:

I Hjärnarp i nordvästra Skåne räknas insekter och vårblommor för fullt. Det är en del i processen som ska leda fram till att ett nytt naturreservat bildas på ett 11 hektar stort område som Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar.

Naturåtgärder i äldre bokskog

Publicerad:

Mycket gamla och skyddsvärda träd och rödlistade arter har gynnats och bokplantor får möjlighet att utvecklas till framtida naturvärdesträd.

Prästlönetillgångarnas uppdrag

Skogsbruk i Lunds stift

Lunds stift förvaltar 9400 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Det är ungefär 1,6 procent av all skog inom denna region. Skogsbruket är miljöcertifierat sedan många år tillbaka.

Närbild på vete som växer på en åker.

Jord

Svenska kyrkan är en av de största markförvaltarna i Skåne och Blekinge. Som stor markförvaltare strävar Lunds stift efter att agera förutseende, stabilt och ansvarsfullt.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.

Fond

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter, det vill säga jord och skog, samt av prästlönefonder. Prästlönefonder utgörs av medel som frigörs när prästlönefastigheter säljs.

Lunds stift bidrar till blommande kantzoner motsvarande 185 fotbollsplaner

Blommande kantzoner i slättlandskap gynnar pollinerare som bin och humlor och andra nyttoinsekter. Som bonus ger de dessutom skydd åt fältvilt och föda åt fröätande fåglar. Lunds stift har köpt in 1,2 ton fröer och delat ut till ca 100 hektar kantzoner – vilket motsvarar 185 fotbollsplaner.

Förnyelsebar energi

Lunds stifts prästlönetillgångar vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft, solenergi och bioenergi.