Foto: Maria Lundström

Prästlönetillgångar i Lunds stift

Lunds stifts prästlönetillgångar (PLT) består av prästlönefastigheter, det vill säga jord- och skogsfastigheter, samt prästlönefonder. Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. I Lunds stift har egendomsnämnden till uppgift att förvalta dessa tillgångar.

Den jord och skog och de fondmedel som stiftet förvaltar bidrar till att vi kan hålla igång en livaktig verksamhet i våra församlingar. Det kan till exempel handla om gudstjänster, diakoni, kyrkans barnverksamhet och körer.  

Varför heter det prästlönetillgångar?

Historien om prästlönetillgångarna går långt tillbaka i tiden. Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. 

Hur används avkastningen?

Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden

Avkastningen från marken och fonden har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Halva vinsten från förvaltningen av prästlönetillgångarna delas ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna och andra halvan skickas till det nationella utjämningssystemet.

Vem förvaltar prästlönetillgångarna?

Fram till 1972 förvaltade församlingarna och pastoraten självständigt prästlönetillgångarna. År 1972 lämnades skogen över till stiftsvis central förvaltning. År 1995 övergick även jordbruksmark och fonder till central förvaltning under Prästlönetillgångarna i Lunds stift. Det var också 1995 som andelstalen fördelades utifrån hur mycket prästlönetillgångar som respektive församling hade med sig in i den stiftsvisa förvaltningen. Dessa andelar förändras således inte över tid. De församlingar som inte har prästlöneandelar får ändå del av avkastningen eftersom halva den årliga vinsten från förvaltningen går till det nationella utjämningssytemet och på så sätt kommer alla församlingar till del.

Prästlönetillgångarna äger sig själva och förvaltas i stiftelseliknande form. Prästlönetillgångarna i Lunds stift är en egen juridisk person vars förvaltning styrs av stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige har i sin tur delegerat uppdraget vidare till egendomsnämnden.

 RESULTAT 2021

Det utdelningsbara resultatet efter skatt blev 75 miljoner kronor (70 miljoner kronor 2020). 74 miljoner kronor delades ut och en miljon lades till de balanserade vinstmedlen. Prästlönetillgångarna delade ut 37 miljoner kronor till församlingarna och 37 miljoner kronor till nationell nivå, vilket ger 370 kronor per andel.  

Nyheter från prästlönetillgångarna

Nytt naturreservat på gång

Publicerad:

I Hjärnarp i nordvästra Skåne räknas insekter och vårblommor för fullt. Det är en del i processen som ska leda fram till att ett nytt naturreservat bildas på ett 11 hektar stort område som Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltar.

Naturåtgärder i äldre bokskog

Publicerad:

Mycket gamla och skyddsvärda träd och rödlistade arter har gynnats och bokplantor får möjlighet att utvecklas till framtida naturvärdesträd.

Stiftets skogar tog hand om 6,8 miljoner ton koldioxid

Publicerad:

Lunds stift förvaltar 9 436 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Det är ungefär 1,6 procent av all skog inom denna region. 2021 avlastades atmosfären, genom dessa skogar, med över 6,8 miljoner ton koldioxid.

Klimatmöte om jord och skog – ”Vi gillar när det blir verkstad”

Publicerad:

En vecka efter att det reviderade biskopsbrevet om klimat getts ut på nytt, samlade egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. "Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske", menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Vårt uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Läs vår kapitalförvaltningspolicy.
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning. Läs vår Miljö- och klimatpolicy.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.

Äspöån - en våtmark värd att upptäcka

Ibland bjuder livet på en exkursion till en våtmark med vacker vy ut mot havet. Dessutom en våtmark som har "extra allt" - fågeltorn, tillgänglighetsanpassning, informationstavlor, får som betar med mera. Följ med till Äspöån!

Klimatsmart arrendator med kor som gör gott

I sju generationer har samma familj brukat gården i Emmislöv som arrenderas av prästlönetillgångarna i Lunds stift. Idag tas den in i framtiden och drivs av 30-årige Daniel Emitslöf som brinner för regenerativt lantbruk - ett sätt att stoppa de negativa klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi

Lunds stifts prästlönetillgångar vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi och en hållbar utveckling.

Prästlönefastigheten som är grodornas paradis

Spännande saker händer med natur- och kyrkreservatet i Baldringe. Området, som ägs av Lunds stifts prästlönetillgångar, har nu genom Länsstyrelsens försorg fått ett starkt och formellt skydd för all överskådlig framtid.

Pilotprojekt ger satsning på solceller

Mitt i det böljande skånska landskapet, bland bördig mylla och karaktäristiska pilevallar ligger Södra Åby. Här driver Bertil och Åsa Odell med familj produktion av 10 500 smågrisar på årsbasis. En nyhet på gården är den solcellspanel som pryder en av byggnaderna.

Lunds stift bidrar till blommande kantzoner motsvarande 185 fotbollsplaner

Blommande kantzoner i slättlandskap gynnar pollinerare som bin och humlor och andra nyttoinsekter. Som bonus ger de dessutom skydd åt fältvilt och föda åt fröätande fåglar. Lunds stift har köpt in 1,2 ton fröer och delat ut till ca 100 hektar kantzoner – vilket motsvarar 185 fotbollsplaner.