Foto: Maria Lundström

Prästlönetillgångar i Lunds stift

Lunds stifts prästlönetillgångar består av prästlönefastigheter, det vill säga jord- och skogsfastigheter, samt prästlönefonder. Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. I Lunds stift har egendomsnämnden till uppgift att förvalta dessa tillgångar.

Den jord och skog och de fondmedel som stiftet förvaltar bidrar till att vi kan hålla igång en livaktig verksamhet i våra församlingar. Det kan till exempel handla om gudstjänster, diakoni, kyrkans barnverksamhet och körer.  

Varför heter det prästlönetillgångar?
Historien om prästlönetillgångarna går långt tillbaka i tiden. Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. 

Hur används avkastningen?
Avkastningen från marken och fonden har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarnas avkastning delas mellan stiftets församlingar och det nationella utjämningssystemet. Halva vinsten från förvaltningen av prästlönetillgångarna delas ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna.

Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden

Vem förvaltar prästlönetillgångarna?
Fram till 1972 förvaltade församlingarna och pastoraten självständigt prästlönetillgångarna. År 1972 lämnades skogen över till stiftsvis central förvaltning. År 1995 övergick även jordbruksmark och fonder till central förvaltning under Prästlönetillgångarna i Lunds stift. Det var också 1995 som andelstalen fördelades utifrån hur mycket prästlönetillgångar som respektive församling hade med sig in i den stiftsvisa förvaltningen. Dessa andelar förändras således inte över tid. De församlingar som inte har prästlöneandelar får ändå del av avkastningen eftersom halva den årliga vinsten från förvaltningen går till det nationella utjämningssytemet och på så sätt kommer alla församlingar till del.

Prästlönetillgångarna äger sig själva och förvaltas i stiftelseliknande form. Prästlönetillgångarna i Lunds stift är en egen juridisk person vars förvaltning styrs av stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige har i sin tur delegerat uppdraget vidare till egendomsnämnden.

 RESULTAT 2020

Det utdelningsbara resultatet efter skatt blev 70 miljoner kronor (69 miljoner kronor 2019). 68 miljoner kronor delades ut och två miljoner lades till de balanserade vinstmedlen. Prästlönetillgångarna delade ut 34 miljoner kronor till församlingarna och 34 miljoner kronor till nationell nivå, vilket ger 340 kronor per andel.  

vårt uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Läs vår kapitalförvaltningspolicy.
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning. Läs vår Miljö- och klimatpolicy.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.
Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning