En präst bryter en oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Att bli präst

Denna sida vänder sig till dig som är intresserad av att bli präst i Lunds stift. Här får du information om utbildning, antagning och praktik.

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar. En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar.

Så utbildar du dig till präst

För att bli präst ska du enligt 2013 års studieordning ha minst två års församlingsengagemang, fem års universitets- eller högskolestudier och ett år på pastoralteologiska institutet. Efter du har blivit prästvigd tjänstgör du ett år som pastorsadjunkt. 

 

Universitets- och högskolestudier

För att bli präst studerar du först en teologie eller filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng. 

I kandidatexamen ska följande ingå:

 • baskurs, 30 högskolepoäng
 • exegetik (bibelvetenskap) 60 högskolepäng, varav 30 högskolepoäng språklig inriktning
 • tros- och livsåskådning (systematisk teologi  eller motsvarande), 30 högskolepoäng   
 • Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng. 

Övriga kurser i kandidatexamen väljer du själv. 

Efter din kandidatexamen studerar du en magister- eller masterexamen om 60 högskolepoäng.

För dig som har studerat enligt äldre studieordningar kan andra regler gälla. 
Ta kontakt med studievägledare, prästrekryterare eller Svenska kyrkans utbildningsinstitut för närmare besked. 

Under tiden du läser på universitet eller högskola

Antagningsprocessen pågår under tiden du genomför dina akademiska studier. Processen består av ett första samtal med prästrekryteraren, fyra veckors gruppraktik samt antagningsdagar då din lämplighet som prästkandidat bedöms.

Steg 1: Samtal med prästrekryteraren

Du som funderar på att bli präst ska träffa prästrekryteraren för ett första samtal. Du bokar samtal genom att mejla till prästrekryteraren. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Beroende på hur långt du kommit i dina tankar på att bli präst får du vid samtalet en blankett för intresseanmälan. Blanketten ska vara inlämnad senast den 31 januari det år antagningsprocessen äger rum. Under vårterminen genomförs den första intervjun.

På sommaren efter din första intervju gör du gruppraktik under fyra veckor tillsammans med andra praktikanter i en församling med en präst som handledare. Gruppraktiken består till stor del av

 • samtal om teologi och kyrka
 • genomgång av gudstjänstordningar och ritualer
 • liturgisk sång
 • talövningar
 • predikouppgifter
 • hembesök.  

Du arbetar i grupp och har ansvar för självständiga uppgifter.

Under hösten, efter gruppraktiken, blir du tillsammans med övriga gruppraktikanter, kallad till antagningsdagar på stiftsgården Åkersberg i Höör. Där träffar och samtalar du under två dagar med olika personer, bland andra biskop, terapeut och representanter för domkapitlet som bedömer din lämplighet att bli präst. Biskopen inhämtar praktikhandledarnas och de övriga konferensdeltagarnas synpunkter. Biskopen beslutar sedan om vars och ens lämplighet. Någon dag efter antagningsdagarna blir du kallad till biskopen och får då besked om dina möjligheter att bli präst i Lunds stift. Du får också ett skriftligt besked. Beskedet är preliminärt tills dess att du fått biskopsintyg i samband med ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

När du blivit antagen

Efter att du blivit antagen som prästkandidat fortsätter du dina universitets- eller högskolestudier.
En gång per termin träffar du prästrekryteraren för ett avstämningssamtal. Tid för dessa samtal bokar du med prästrekryteraren.  

 

Du som följer 2013 års studieordning gör förutom gruppraktiken ytterligare en praktik, en enskild församlingspraktik. Dessutom görs inom ramen för Svenska kyrkans utbildningsinstitut totalt sex veckors verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU.

Målsättningen med praktiken och den verksamhetsförlagda utbildningen är att du ska få så stor bredd och erfarenhet av församlingsarbete som möjligt. Du gör praktik och VFU i olika typer av församlingar i olika delar av stiftet. Efter varje praktik eller VFU skickar din handledare ett omdöme till rekryteraren eller utbildningsinstitutet. Du måste vara beredd på att bli placerad inom hela stiftet. 

När du gör praktik får du praktikarvode motsvarande CSN samt reseersättning. I de fall du behöver logi hjälper rekryteraren och församlingen till med att ordna det. Du som gör VFU får ersättning för dina resor samt eventuell logi, men du får inget praktikarvode.

I kursen Mötesplats stift/student får du under åtta till tio dagar tillfälle att reflektera kring kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du får en relation till Lunds stift och dina blivande kollegor. Mötesplats stift/student görs i samverkan med studenter från de övriga tre profilyrkena diakon, musiker och församlingspedagog. 

I Lunds stift består MSS av 

 • sommarveckan - fem dagar i juni på någon av stiftets kursgårdar
 • en resa till Lunds stifts vänstift, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland i Tyskland.

Som antagen prästkandidat ska du någon gång under din studietid ha personliga samtal på Lunds stifts själavårdscentrum. Det innebär en samtalsserie om fem gånger med möjlighet till ytterligare fem samtal. Syftet är att reflektera kring den egna personligheten och livshistorien. Samtalen genomförs med en terapeutiskt skolad person, är kostnadsfria och administreras genom Lunds stifts själavårdscentrum. 

I Lunds stift förväntas du som blivande präst ha ett engagemang i någon församling och regelbundet fira gudstjänst. Du ska under din studietid också ha en mentor. Mentorn ska vara en erfaren präst.

Under din studietid ska du ha varit ledare i minst en konfirmandgrupp. Du ska också ha predikat vid minst tio tillfällen. 

I Lunds stiftsgrupp träffar du andra från ditt stift som tillhör någon av de kyrkliga profilyrkena präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog. Gå med i stiftsgruppen genom att mejla till stiftsgruppenilund@gmail.com

Pastoralteologiskt slutår och pastorsadjunktår

Den pastoralteologiska utbildningen avslutas med ett års heltidsstudier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala. Anmälan till svenska kyrkans utbildningsinstitut görs digitalt via www.utbildning.svenskakyrkan.se Sista dagen för anmälan till hösten är den 15 april och för våren den 15 oktober. Information om utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut får du från institutet. Under slutåret kommer du att kallas till informationsdagar på stiftskansliet. 

Du behöver ett biskops- och domkapitelintyg 

För att bli antagen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut måste du ansöka om biskops- och domkapitelsintyg. Blankett för detta får du av prästrekryteraren. Sista dag för anmälan till hösten är den 15 mars och för våren den 15 september. 

Du som ska påbörja ditt pastoralteologiska slutår blir sedan kallad till samtal med biskopen. Efter beslut skickas intygen hem till dig och du laddar upp dem tillsammans med din anmälan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Intygen innebär att biskopen ämnar att viga dig till präst samt att domkapitlet ämnar behörighetsförklara dig till prästtjänst som pastorsadjunkt under ett år. Detta förutsatt att du klarar av den pastoralteologiska utbildningen samt prästexamen. 

Ungefär en månad innan prästvigningen kallas du till biskopen för att få information om ämnet för prästexamen. Prästexamen avläggs sedan inför domkapitel och biskop några dagar innan vigningen. 

Efter att du har börjat på Svenska kyrkans utbildningsinstitut har du samtal med rekryteringsansvarig kring var du ska göra ditt pastorsadjunktår (missiv). Du måste vara beredd på att tjänstgöra i hela Lunds stift. Samtalet kommer delvis att ligga till grund för de överväganden som görs angående missiveringen, det vill säga dit du sänds som pastorsadjunkt. Det är biskopen som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Efter vigningen blir din första tjänst i stiftet en pastorsadjunktstjänst. Syftet med detta introduktionsår är bland annat att du ska få en bra början som präst med fördjupad arbetsledning av en erfaren präst. Under året har du kontinuerlig kontakt med stiftskansliet. Du deltar, förutom i de samtal som du blir kallad till, i handledning vid Lunds stifts själavårdscentrum samt i en handledningsgrupp med konfirmandperspektiv. Träffarna ingår i tjänsten.

Ladda ner broschyren "Att bli präst i Lunds stift"

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Biskopsbrev – Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan.