Gryning med soluppgång bakom skogen. Dimslöjor dansar på sjön.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Miljö och klimat

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. Förvaltningens skogsbruk är sedan många år certifierat.

2020 antogs Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen inkluderar även de för stiften gemensamma målen för förvaltningen av jord och skog. 

Lunds stifts prästlönetillgångar ska bland annat:

 • Verka för miljö- och klimatförbättrande åtgärder på prästlönefastigheterna.
 • Främja aktivt jordbruk på jordbruksfastigheterna och bidra till att fastigheterna brukas utifrån sina naturliga förutsättningar.
 • Arbeta för en omställning till fossilfria energikällor.
 • Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jordbruk.
 • Verka för att all skogsmark brukas långsiktigt uthålligt och att markens produktionsförmåga
  tillvaratas.
 • Ha en aktiv, målinriktad skogsskötsel som utgår från naturgivna förutsättningar.
 • Bedriva certifierat skogsbruk enligt svensk skogsforskning och beprövad regional erfarenhet.

Ur Miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångars
jord- och skogsförvaltning

Våtmarker

Våtmarker är viktiga bland annat för främjandet av den biologiska mångfalden. De fungerar också som naturliga reningsverk och bidrar bland annat till att minska närsalter som fosfor och kväve. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anlägga våtmarker där det är lämpligt.

Certifierat skogsbruk

Certifiering av skogsbruk innebär ett åtagande att anpassa skogsbruket efter särskilda regler. Dessa gäller bland annat hur skogsbruket bedrivs, vilken hänsyn som tas till miljön och villkoren för de som arbetar inom skogsbruket. Det innebär också att man accepterar kontroll av en utomstående, oberoende kontrollant. För virkesköpare är certifieringen ett bevis på att skogsprodukterna uppfyller de krav som ställs på sågade trävaror och pappersprodukter. 

Binder koldioxid

Lunds stift har beräknat den skogliga verksamhetens klimatpåverkan sedan 2016. 2021 lagrade Lunds stifts skogar 6,7 miljoner ton koldioxid. Mer om detta finns att läsa i årsredovisningen.

Natur- och kulturreservat

Av förvaltningens förvaltade skogsareal omfattar 12 procent områden med natur- och kulturvårdsinriktning. På denna areal bedrivs skogsbruk utan avkastningskrav. Syftet är att bevara eller höja de natur-, kultur- eller landskapsvärden som finns.


I Lunds stifts prästlönetillgångar ingår

 • fem naturreservat
 • fyra kyrkoreservat
 • del av ett kulturreservat, Örnanäs.

Dessutom finns ett antal så kallade kyrkoreservat. Det är en intern benämning, där mark med höga naturvärden sätts av. Den har inget annat formellt skydd och det är Lunds stifts egendomsnämnd som står för skötseln i samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Örnanäs kulturreservat
Örnanäs kulturreservat ligger i Örkeneds församling i nordöstra Skåne. Här bevaras för framtiden dokumenterade spår och lämningar på en ensamgårds utveckling. De äldsta delarna av Örnanäs gårdsbyggnad är från tidigt 1800-tal och kulturreservatet visar hur människor levde i ett sammanhang, med både lantbruk, skogsbruk och boende. 

Om naturreservat och biotopskydd i Lunds stifts skogar

Mer om miljö och klimatarbete

Naturåtgärder i äldre bokskog

Mycket gamla och skyddsvärda träd och rödlistade arter har gynnats och bokplantor får möjlighet att utvecklas till framtida naturvärdesträd.

Någon drar handen genom säden på en åker.

Teologi och hållbarhet

Att kyrkan har fått ansvar för mark och skog är ett stort förtroende, att inse det är grundläggande för vårt arbete. Vilken roll kan vi tillskriva teologin i frågan om skogsskötsel och markanvändning?

Miljö- och klimatpolicy

Stiften skogsbruk ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden.

Förnyelsebar energi

Lunds stifts prästlönetillgångar vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft, solenergi och bioenergi.

Solen lyser igenom några träd i skogen.

Miljöcertifikat

Svenska kyrkans skogsbruk är miljöcertifierat. Här kan du läsa mer om och ladda ner stiftens gällande miljöcertifikat.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsarbetet i Lunds stift

Hållbarhetsarbetet sker i den lokala församlingen. Alla fyra dimensioner av hållbarhet vägs in: den ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella. En klimat-och miljöstrateg på stiftskansliet finns som stöd och bollplank i arbetet mot målet att vara en klimatneutral kyrka år 2030.