Foto: Maria Lundström

Jord, skog och fond

Den fasta egendomen består av jord- och skogsfastigheter som benämns prästlönefastigheter.

I Lunds stift uppgår den totala arealen till drygt 21 000 hektar, varav drygt 12 000 hektar består av jordbruksmark och drygt 9 000 hektar är skog. Fonden har ett marknadsvärde på drygt en halv miljard kronor.

Jord

Den sammanlagda arealen omfattar drygt 12 000 hektar.

Totalt omfattar jordbrukets förvaltning vid 2020 års slut 50 gårdsarrenden, 171 sidoarrenden, 38 anläggningsarrenden och 34 övriga upplåtelser såsom bostadsarrenden, hyresupplåtelser, tomträtter och lägenhetsarrenden. Den sammanlagda arealen omfattar drygt 12 000 hektar. All jordbruksmark är utarrenderad.

Resultat 
Resultatet för jordbruksförvaltningen 2020 blev 40,2 miljoner kronor (42,9 miljoner 2019).  

Foto: Håkan Sjunnesson

Skog

Fastighetsinnehavet är ur geografisk synpunkt spritt med många arealmässigt små fastigheter. 

Virkesförråd

Prästlönetillgångarnas skogsinnehav ska brukas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt, med en uthållig avkastning. Vid brukandet ska hänsyn tas till natur och kulturmiljö. Skogsbrukets miljöarbete styrs i stor utsträckning av skogsvårdslagen samt genom ett certifierat skogsbruk.

Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende kontrollant. Det är också en garanti för virkesköpare att skogsägaren uppfyller de krav som marknaden ställer på sågade trävaror och pappersprodukter. 

Av förvaltningens förvaltade skogsareal omfattar 12 procent områden med natur- och kulturvårdsinriktning. På denna areal bedrivs skogsbruk utan avkastningskrav. Syftet är att bevara eller höja de natur-, kultur- eller landskapsvärden som finns.

12 procent av skogsarealen bedrivs utan avkastningskrav.

Skogsförvaltningen äger inga maskiner. All avverkning respektive skogsvård utförs i egen regi med anställd personal samt anlitade entreprenörer. Virkesförsäljning sker som leveransvirke.

 

Resultat

Lunds stifts skogsförvaltning redovisar ett resultat före skatt för 2020 på 13,7 miljoner kronor (12,7 miljoner kronor år 2019) baserat på ett virkesuttag motsvarande 52 600 skogskubikmeter (47 400 skogskubikmeter år 2019).

Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Karta över innehav och skyddad skog

Lövskog
Foto: Gustaf Hellsing

Stiftens markinnehav och frivilliga avsättningar kan du se här.

Fond

Fondkapitalet förvaltas i huvudsak av Kammarkollegiets kapitalförvaltning, där det är placerat i kollegiets aktie- och räntekonsortier samt företagsobligationskonsortier. Dessutom är en mindre del fondmedel placerade i utländska aktier för att öka riskspridningen. 
 
Avkastningen består av utdelningar, räntor samt realisationsvinster. Vinsten varierar mellan åren, mycket beroende på börsutvecklingen. Varje år värdesäkras kapitalet genom en årlig avsättning motsvarande inflationen.

Placeringsstrategin är långsiktig och alla placeringar är i enlighet med Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Den kapitalplaceringspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar som fastställdes av stiftsfullmäktige i maj 2021 ligger till grund för förvaltningen av prästlönefonden. 

Resultat
Fondkapitalets marknadsvärde uppgick vid slutet av 2020 till 570 miljoner kronor.  För 2019 var summan 571 miljoner kronor. 

Läs mer om Lunds stifts prästlönetillgångars kapitalförvaltning

vårt uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. 
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.

Tre generationer med samma yrkesval: Tryggt och fritt att jobba i kyrkans skog

I tre generationer har familjen Nilsson haft skogen som sin näring. Bland susande trädkronor har de funnit bästa tänkbara arbetsplats. - Att jobba för kyrkan är tryggt och något vi sätter värde på, berättar far och son Ronny och Stefan Nilsson.