Foto: Maria Lundström

Jord, skog och fond

Den fasta egendomen består av jord- och skogsfastigheter som benämns prästlönefastigheter.

I Lunds stift uppgår den totala arealen till drygt 21 000 hektar, varav drygt 12 000 hektar består av jordbruksmark och drygt 9 000 hektar är skog. Fonden har ett marknadsvärde på drygt en halv miljard kronor.

Jord

Totalt omfattar jordbrukets förvaltning vid 2019 års slut 53 gårdsarrenden, 174 sidoarrenden, 38 anläggningsarrenden och 34 övriga upplåtelser såsom bostadsarrenden, hyresupplåtelser, tomträtter och lägenhetsarrenden. Den sammanlagda arealen omfattar drygt 12 000 hektar. All jordbruksmark är utarrenderad.

Resultat 
Resultatet för jordbruksförvaltningen 2019 blev 42,9 miljoner kronor (44,5 miljoner 2018).  

Foto: Håkan Sjunnesson

Skog

Fastighetsinnehavet är ur geografisk synpunkt spritt med många arealmässigt små fastigheter.

Prästlönetillgångarnas skogsinnehav ska brukas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt, med en uthållig avkastning. Vid brukandet ska hänsyn tas till natur och kulturmiljö. Skogsbrukets miljöarbete styrs i stor utsträckning av skogsvårdslagen samt genom ett certifierat skogsbruk.

Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende kontrollant. Det är också en garanti för virkesköpare att skogsägaren uppfyller de krav som marknaden ställer på sågade trävaror och pappersprodukter. 

Av förvaltningens förvaltade skogsareal omfattar 12 procent områden med natur- och kulturvårdsinriktning. På denna areal bedrivs skogsbruk utan avkastningskrav. Syftet är att bevara eller höja de natur-, kultur- eller landskapsvärden som finns.

Skogsförvaltningen äger inga maskiner. All avverkning respektive skogsvård utförs i egen regi med anställd personal samt anlitade entreprenörer. Virkesförsäljning sker som leveransvirke.

Resultat
Lunds stifts skogsförvaltning redovisar ett resultat före skatt för 2019 på 12,7 miljoner kronor (15,9 miljoner kronor år 2018) baserat på ett virkesuttag motsvarande 47 400 skogskubikmeter (48 500 skogskubikmeter år 2018).

Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Fond

Fondkapitalet förvaltas i huvudsak av Kammarkollegiets kapitalförvaltning, där det är placerat i kollegiets aktie- och räntekonsortier samt företagsobligationskonsortier. Dessutom är en mindre del fondmedel placerade i utländska aktier för att öka riskspridningen. 
 
Avkastningen består av utdelningar, räntor samt realisationsvinster. Vinsten varierar mellan åren, mycket beroende på börsutvecklingen. Varje år värdesäkras kapitalet genom en årlig avsättning motsvarande inflationen.

Placeringsstrategin är långsiktig och alla placeringar är i enlighet med Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Den kapitalplaceringspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar som fastställdes av stiftsfullmäktige i maj 2018 ligger till grund för förvaltningen av prästlönefonden. 

Resultat
Fondkapitalets marknadsvärde uppgick vid slutet av 2019 till 571 miljoner kronor.  För 2018 var summan 508 miljoner kronor. 

Läs mer om Lunds stifts prästlönetillgångars kapitalförvaltning

vårt uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. 
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.
Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning

Martha  Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Lunds stift

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden