kyrkoval
Foto: Magnus Aronson/IKON

Förtroendevalda i Lunds stift

Kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Rösträtt har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år.

Människor framför ett gult hus

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har till uppgift att besluta i principiella och övergripande frågor.

En grupp människor framför en tegelbyggnad.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets förvaltande och verkställande organ. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Övriga ledamöter, minst åtta stycken, väljs av stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen i Lund har 13 ordinarie ledamöter.

halmbalar

Egendomsnämnden

I Lunds stift har stiftsfullmäktige beslutat att delegera förvaltningen av prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel till en egendomsnämnd. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Domkapitlet i Lunds stift

Domkapitlet är ett tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Internationell referensgrupp

Från och med mandatperioden 2022-2025 finns det en internationell referensgrupp kopplad till Lunds stift. Referensgruppens uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till biskopen och församlingarna när det gäller stiftets internationella arbete.

För dig som är förtroendevald

Förtroendevald i Lunds stift

Här samlar vi information som rör dig och ditt uppdrag för Svenska kyrkan, Lunds stift.

Överklaga kyrkliga beslut

Möjligheten att få beslut överprövade är en förutsättning för att demokratiska värderingar ska kunna säkerställas inom Svenska kyrkan.

Första prövningsinstans för de flesta beslut som är fattade på lokal nivå är domkapitlet, som är ett domstolsliknande organ inom den juridiska personen Lunds stift.

Här finns en översiktlig redogörelse över vad du bör tänka på om du vill överklaga ett kyrkligt beslut.

Mer om att arbeta i Lunds stift

En kyrkoorganist använder orgelns fotpedaler.

Sök jobb i Lunds stift

Stiftskansliet i Lund söker skoglig planerare. Denna och andra lediga tjänster i församlingar, pastorat och på stiftskansliet hittar du här.

På en uppslagen laptop ligger en mobiltelefon som någon har sitt pekfinger på.

Ta kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till personal på stiftskansliet i Lund, samordnare och kontraktsprostar i Lunds stift, Domkapitlet samt Lunds stifts pressrum.

Lediga jobb på kyrkokansliet i Uppsala och utomlands

På kyrkokansliet jobbar du med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.