kyrkoval
Foto: Magnus Aronson/IKON

Förtroendevalda i Lunds stift

Kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Rösträtt har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år.

Överklaga kyrkliga beslut

Möjligheten att få beslut överprövade är en förutsättning för att demokratiska värderingar ska kunna säkerställas inom Svenska kyrkan.

Första prövningsinstans för de flesta beslut som är fattade på lokal nivå är domkapitlet, som är ett domstolsliknande organ inom den juridiska personen Lunds stift.

Här finns en översiktlig redogörelse över vad du bör tänka på om du vill överklaga ett kyrkligt beslut.