En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel och några trädkronor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fond

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter, det vill säga jord och skog, samt av prästlönefonder. Prästlönefonder utgörs av medel som frigörs när prästlönefastigheter säljs.

Förvaltning och avkastning

Fondkapitalet förvaltas i huvudsak av Kammarkollegiets kapitalförvaltning, där det är placerat i kollegiets aktie- och företagsobligationskonsortier. Fondmedel är också placerade i utländska aktier för att öka riskspridningen. 
 
Avkastningen består av utdelningar, räntor samt realisationsvinster. Avkastningen varierar mellan åren, mycket beroende på börsutvecklingen. Varje år värdesäkras kapitalet genom en årlig avsättning motsvarande inflationen.

Den kapitalplaceringspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar som fastställdes av stiftsfullmäktige i maj 2021 ligger till grund för förvaltningen av prästlönefonden. Placeringsstrategin är långsiktig och alla placeringar är i enlighet med Svenska kyrkans etiska placeringsregler.  

Resultat

Fondkapitalets marknadsvärde uppgick vid slutet av 2022 till 595 miljoner kronor.  För 2021 var summan 662 miljoner kronor. 

Läs mer om Lunds stifts prästlönetillgångars kapitalförvaltning

Vårt uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. 
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.