Pilgrimsstavar i Lunds domkyrka
Foto: Karin Rosvall

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att be med fötterna. Det är både en inre och en yttre resa till en helig plats. Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet är navet för de pilgrimsvägar som går genom Skåne och Blekinge.

Lunds domkyrka är navet för pilgrimsvägarna i stiftet 

Domkyrkan är inte bara en gemensam plats för alla församlingar i Lunds stift. Här har också den världsvida kyrkan tagit viktiga steg mot enhet och gemenskap, som när Lutherska världsförbundet bildades här efter andra världskriget, eller som när den lutherska och romersk katolska kyrkan tillsammans firade reformationens 500-årsjubileum här 2017. 

Pilgrimscentrum Liberiet

Sedan 2010 finns Lunds stifts pilgrimscentrum i Liberiet vid Domkyrkoplatsen på Lunds domkyrkas södra sida. Pilgrimscentrum Liberiet är den samlande punkten för pilgrimsvägarna i Skåne och Blekinge och en del av Lunds domkyrka och paraplyorganisationen Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. 

Pilgrimsbön onsdag till fredag

Pilgrimsbön hålls onsdag–fredag kl. 9 i Lunds domkyrkas krypta. Efter bönen bjuds du in till efterföljande bibelsamtal på Liberiet. 

Vandringar i labyrinten

Utanför Liberiet finns en labyrint i marken. Onsdagar kl. 8.30 arrangeras guidade vandringar i labyrinten. 

Vandringar till heliga platser i Lund

Lund bär minnen av många medeltida kyrkorum. Följ med på vandringar i kyrkans, helgonens och den kristna trons berättelser. Vandringarna utgår från Pilgrimscentrum Liberiet.

  • Vandring på S:t Lars-dagen, onsdag 10 augusti kl. 10–12.
  • Vandringar på grundläggningsdagen 15 augusti kl. 10–12 och 13–15.30. 

Du kan också vandra till heliga platser i Lund på egen hand med hjälp av Pax Walks guide

Gröna vandringar i samarbete med Botaniska trädgården

Gröna vandringar arrangeras regelbundet i samarbete med Botaniska trädgården i Lund. Vandringarna börjar vid Agardhianum vid ingången mitt emot världsbutiken Klotet och tar cirka en och en halv timme. 

Du kan också själv vandra den gröna vandringen i Botan med hjälp av en vandringsfolder som finns på Liberiet.

Gröna hållbarhetsvandringar på Norra kyrkogården

Livsmodsvandringar 

I samarbete med Diakonicentralen arrangerar Pilgrimscentrum Liberiet så kallade livsmodsvandringar på torsdagar kl. 14.30. En livsmodsvandring är en kort vandring mitt på dagen för återhämtning och reflektion. 

Pilgrimsvandring runt Lunds domkyrka

Med hjälp av broschyren Pilgrimsvandring för barn och vuxna kan du på egen hand göra en pilgrimsvandring runt Lunds domkyrka. 

Ladda ner broschyren Pilgrimsvandring för barn och vuxna (pdf)

Pilgrimskatekumenat 

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron. Pilgrimskatekumenatet ger dig möjlighet att döpas eller konfirmeras. Är du redan döpt och konfirmerad är katekumenatet en möjlighet för dig att förnya ditt dop och bekräfta din vilja att leva som kristen. 

Läs mer om pilgrimskatekumenatet på pilgrimsvagen.se

Medvandrarskapet

Medvandrarskapet vänder sig till alla som är eller vill vara ideella i kyrkan: till förtroendevalda, gudstjänstvärdar, till medvandrare i katekumenat, pilgrimsledare, samtalsledare i olika grupper, gudstjänstvärdar, ideella inom diakoni och ungdomsarbete. Det är en chans att få prata om det som på djupet motiverar dig att engagera dig i församlingslivet, det som får dig att vilja leva ett kristet liv. 

Läs mer om Medvandrarskapet på pilgrimsvagen.se

Ytterligare information på pilgrimsvagen.se

pilgrimsvagen.se hittar du mer information om vad som händer på Liberiet samt information om pilgrimsleder i Skåne och Blekinge. 

Del av ljusbäraren i Lunds domkyrka
Pilgrimer vandrar till heliga platser, till exempel Lunds domkyrka. Bilden vidar en del av gammal ljusbärare. Foto: Karin Rosvall

Fakta om pilgrimsvandring

Ordet pilgrim härstammar från det latinska ordet peregrinus som betyder främling.  När du pilgrimsvandrar lämnar du det invanda och går mot det okända. Under vandringens gång gör du nya erfarenheter och insikter och möter nya människor.

Pilgrimen färdas till en helig plats, det kan vara en yttre plats, som Lunds domkyrka, men det är framför allt en resa till den plats inom oss där vi kan möta och utforska det heliga i våra egna liv.   

Det är därför en stor skillnad mellan en pilgrim och en turist. Turisten söker avkoppling och förströelse medan pilgrimen befinner sig på en resa som berör hennes innersta och djupaste längtan. Samtidigt kan förstås varje resa bli en pilgrimsresa och varje person som till exempel besöker Lunds domkyrka kan vara en presumtiv pilgrim.  

 

En pilgrimsvandring kan pågå i dagar och veckor och sträcka sig över långa avstånd, men den kan lika gärna vara kort. En promenad på kyrkogården kan bli till en pilgrimsvandring. Det viktiga är inte hur långt vi går utan vad som sker med oss när vi går. 

Vandringen är ett redskap som kan hjälpa oss att bli närvarande och uppmärksamma. Men det finns också andra redskap som kan hjälpa oss på vägen. Pilgrimsvandrarens sju nyckelorden frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. Bibeltexten och bönen kan hjälpa oss att hitta kopplingar mellan vandringen och vårt eget liv. De sätter in vandringen i trons sammanhang. Gemenskapen och delandet på vägen ger nya insikter och perspektiv. 

Läs mer om pilgrimens sju nyckelord på pilgrimsvagen.se

Röd tegelbyggnad med rött tegeltak och trappstensgavlar.

Pilgrimsplats Liberiet

Precis söder om Lunds domkyrka ligger Liberiet, en röd tegelbyggnad som uppfördes under 1400-talet för att fungera som domkapitlets bibliotek. Sedan dess har huset haft många olika funktioner. I dag är det ett centrum för andlig fördjupning och pilgrimscentrum i Lunds stift.

Rött kors på gul botten.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Pilgrimsvägarna i Lunds stift sträcker sig bortom stiftets gränser och ingår i det nätverk av leder som binder samman vallfartsorter i hela Europa, till exempel Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Från Trelleborg i söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka. Paraplyorganisationen Pilgrimsvägen Skåne Blekinge samlar information om lederna i stiftet.