Stiftsfullmäktige sammanträdde i ett soligt Luleå

Nyhet Publicerad

Fredag 12 maj–lördag 13 maj sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift. Utöver sina beslutspunkter fördjupade sig ledamöterna också i utmaningar kopplat till energifrågor, byggnader och mark, samt det kyrkliga kulturarvet.

Solen sken när stiftsfullmäktige i Luleå stift, det högsta beslutande organet, sammanträdde i stiftskansliets lokaler i Luleå den 12–13 maj. 49 av de 51 ledamöterna var samlade för att både ta beslut och fördjupa sig.

Biskop Åsa Nyström presenterade Luleå stifts verksamhetsberättelse 2022 och gjorde några nedslag, bland annat arbetet med samiskt kyrkoliv och att nå unga vuxna. Precis som tidigare består verksamhetsberättelsen av ett antal repotage som lyfter Luleå stifts främjande arbete gentemot församlingarna och pastoraten. Den här gången handlade det om kyrklig beredskap pch samverkan, samiskt kyrkoliv och en studie om vilka vi möter i barn- och ungdomsverksamheten, som Luleå tekniska universitet gjort på uppdrag av Luleå stift.

Anders Granberg, ekonomichef, presenterade årsredovisningen och fokuserade bland annat på förvaltningsstöd för evangeliet. I Luleå stift är 80 procent av de lokala enheterna med i någon av de gemensamma satsningar som erbjuds, som ekonomiservice. Ledamöterna fick beröm och uppmuntran att fortsätta stötta sina församlingar och pastorat i den riktningen.

Intresse för diskussion – men inte bara om skog

Anders Landström, stiftsjägmästare, presenterade verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för prästlönetillgångarna i Luleå stift. 2022 års resultat ger de andelsägande församlingarna/pastoraten totalt 6,5 miljoner kronor. Enligt plan för verksamhet och ekonomi 2024–2026, som också beslutades om, ska den utdelningen utökas till 7 miljoner kronor.

De båda ärendena genererade mycket diskussion, inte bara om den faktiska sakfrågan utan också om sammanträdesordning och vilka områden stiftsfullmäktige skulle vilja lägga mer tid på. Pastoral bärkraft var ett tema som nämndes.

Demokrati tar tid ibland och det måste det få göra.

Elisabeth Engberg, stiftsfullmäktiges ordförande

Bifall till motion om omvärldsanalys

Till förra sammanträdet, i november 2022, inkom ett antal motioner. ”En uppdaterad omvärldsanalys” behandlades på lördagen och i enlighet med stiftsstyrelsens förslag bifölls den första att-satsen, som handlar om att stiftsfullmäktiges ledamöter och personal på stiftet får en oberoende genomgång och förklaring av de viktigaste uttalandena från de senaste IPCC-rapporterna.

Fördjupning om energi, byggnader och kulturarv

När stiftsfullmäktige sammanträder ges ledamötena också fördjupning inom olika områden. På majsammanträdet handlade det om utmaningarna som Svenska kyrkan står inför, kopplat till energifrågor så väl som till innehav av byggnader och mark. Utmaninganra finns både inom den kyrkliga verksamheten och i begravningsverksamheten.

Den andra delen av fördjupningen handlade om det kyrkliga kulturarvet. Varje år får Svenska kyrkan 460 miljoner kronor i bidrag av staten för att kunna ta hand om det gemensamma kulturarver, exempelvis kyrkobyggnader, inventarier och  begravningsplatser.

Tack för livlig debatt

Stiftsfullmäktiges frågor engagerar och många ville göra inlägg under lördagens sammanträde, som tog litet längre än beräknat.

– Jag vill tacka er alla för en livlig och spänstig debatt. Demokrati tar tid ibland och det måste det få göra, konstaterade Elisabeth Engberg, stiftsfullmäktiges ordförande, innan klubban föll och sammanträdet avslutades.

Protokollet justeras senast den 27 maj och publiceras på stiftsfullmäktiges sida på Luleå stifts webbplats.

Stiftsfullmäktige sammanträder nästa gång den 17–18 november.

Stiftsfullmäktige 12–13 maj 2023

Fredag–lördag den 12–13 maj 2023 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på stiftskansliet i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.