Foto: Shutterstock/Ikon

Ny studie om barnen vi möter

Nyhet Publicerad

Under 2022 har Luleå tekniska universitet arbetat med en studie, beställd av Luleå stift. Syfte med studien var att svara på vilka barn och unga Svenska kyrkan faktiskt möter i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

 

Uppslaget till studien kom efter att Luleå stifts barn- och ungdomsteam samtalat om hypotesen att det främst är flickor från socioekonomiskt välbeställda familjer som deltar i församlingarnas verksamhet. Under andra halvan av 2022 gjorde Luleå tekniska universitet webbenkäter med föräldrar i tio församlingar och intervjuer med personal i sex församlingar, med spridning över hela stiftet.

Luleå stifts barn- och ungdomsteam består av stiftspedagoger Maria Berglund och Jon Falk samt stiftsdiakon Satu Brännström. De berättar:

Kyrkan är en trygg plats 

Med rapporten vill vi få ökad förståelse för vilka barn och unga Svenska kyrkans församlingar i Luleå stift möter idag samt hur mötet sker. Det är relevant att fun­dera över i alla sammanhang där kyrkan möter barn och unga. Resultatet kan ge oss insikter om vår kontext och hjälpa oss att fundera i nya banor. Rapporten visar, vilket känns positivt, att de allra flesta föräldrarna var nöjda med kyrkans verksamhet och såg att deras barn trivdes och mådde bra i sammanhanget. Rapporten visar också, precis som vi anat, att fler målsmän har högre utbildning och är gifta eller sambos, jämfört med genomsnittet. Däremot kan man inte säga att det handlar om en klassfråga överallt, det var mer tydligt i större församlingar, längs kusten. Enligt studien känner många barn och unga att kyrkan är en trygg plats där de känner sig sedda och hemma. Barn som känner att de ”inte passar in någonstans” upplever att de i kyrkan får vara som de är. Resultatet visar att det finns något värdefullt som församlingen är bärare av, något man menar behövs. Där traditioner och grundläggande värderingar tidigare hade en mer eller mindre tydlig förankring i kyrkans tro och lära men som idag inte på samma sätt är kopplade till något större värdesystem. Där kan ett vakuum uppstå som föräldrarna beskriver och där har kyrkan har en viktig roll. En förälder sa ”ni törs ta i de svåra frågorna också, att man törs möta dem på djupet på något vis".

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de...

Markusevangeliet 10:14–15

Frågor att fundera vidare på

Mats Jakobsson och Leif Berglund, från Luleå tekniska universitet, som genomfört studien drar flera slutsatser och skickar med flera intressanta frågeställningar som Svenska kyrkan på alla nivåer kan fundera vidare kring. Till exempel visar föräldrar tillit till Svenska kyrkans verksamhet och tar med sina barn dit. Hur kan kyrkan använda sig av denna tillit för att skapa mötesplatser även för föräldrarna? I rapporten vittnar flera ledare att det är svårt att engagera frivilliga i barn- och ungdomsarbetet. Men i vilken grad har föräldrar (och andra) blivit tillfrågade?

Nulägesbild och framtid

Rapporten ger en liten nulägesbild av kyrkan i en föränderlig och orolig tid. Förhoppningen är att rapporten kan uppmuntra till fortsatt reflek­tion och strategiskt arbete beträffande vilka barn och unga församlingar möter och inte möter idag.

Barn- och ungdomsteamet vet att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. I rapporten framkommer det att barn och unga känner sig trygga och sedda i kyrkan. Det betyder att kyrkan som mötesplats och dess budskap om livsmod och hopp kan bidra till att stärka den existentiella och psykiska hälsan. Om vi säger att barnen är viktiga i församlingen, behöver församlingen se till att det finns förutsättningar. Vill vi att vår kyrka ska vara en plats där barn känner att det finns vuxna som ser dem, då behövs kompetent personal, både ideella och anställda. Vi hoppas den här studien ska bli en väckarklocka.

Team Barn och Unga i Luleå stift 2023

Här finns rapporten att läsa eller ladda ner

Nya kompisar, nya upplevelser - en studie av barn- och ungdomsverksamhet i Luleå stift

Luleå stifts barn- och ungdomsteam