Händer med vigselringar
Foto: Joakim Carlström/IKON

Personuppgifter vid vigsel

Läs mer om hur Luleå domkyrkoförsamling hanterar personuppgifter i samband med vigsel.

vilka personuppgifter behandlas och varför?

1. Inför vigseln: Bokning & förberedelser

När ni bokar en vigsel, godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter. Vi får uppgifterna från er själva och i vissa fall kompletterar vi från folkbokföringen.

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra vigseln inklusive kyrkobokföringen som är den del av det (läs mer nedan). Den lagliga grunden för hanteringen är avtal.

2. Efter vigseln: Arkivering & kyrkobokföring

Efter vigseln skriver prästen på en vigselblankett där era personuppgifter finns, inklusive vigselns datum. Församlingen arkiverar blanketten i 5 år, om den är fullständigt ifylld. Om den är ofullständigt ifylld (eller utfärdad av annat samfund eller utlandskyrka) säger reglerna att vi ska bevara den även efter det.

Informationen sparas också i Kyrkobokföringen som Svenska kyrkans nationella nivå Kyrkokansliet ansvarar för. Läs mer om hur och varför personuppgifter behandlas i Kyrkobokföringen på Svenska kyrkans nationella sida.

Personuppgifterna sparas för medlemsadministration och för framtida forskningsbehov, enligt Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §12.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna gallras efter 18 månader, med undantag för vigselblanketten samt uppgifterna i kyrkobokföringen (se ovan). En del präster sparar även en kopia på vigselblanketten, som hjälp för minnet i det fortsatta arbetet.

Vilka andra får del av personuppgifterna?

Uppgifterna behandlas i församlingens bokningssystem Aveny och därmed delas de med IT-leverantören Eniac Data AB. IT-systemet är anpassat till Dataskyddsförordningen, genom bland annat begränsade behörigheter och automatisk gallring.

Om någon av de som vigs bor i en annan församling kommer vi att dela dess personuppgifter med denna, för en fakturering av clearingavgift mellan församlingarna.

Personuppgifter sparas även i kyrkobokföringen som Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar (läs mer ovan). Om någon begär ut handlingar med personuppgifter enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, kan vi vara skyldiga att lämna ut dem (läs mer nedan). 

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.