Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Personuppgifter vid begravning

Läs mer om hur Luleå domkyrkoförsamling hanterar personuppgifter i samband med begravning.

vilka personuppgifter behandlas och varför?

När en begravning bokas, får vi personuppgifter om den avlidnas närmast anhöriga. Vi behöver uppgifterna för att kunna administrera och genomföra begravningen. 

Församlingen använder också närmast anhörigas personuppgifter till att bjuda in till exempelvis en gudstjänst där den avlidnas namn läses upp, minnesgudstjänst i samband med kommande Allhelgonahelg samt ibland även samtalsgrupp om sorg.

Den lagliga grunden för hanteringen är avtal.

Arkivering och kyrkobokföring

Efter begravningen skriver prästen på en begravningsblankett. Om den som avlidit haft en make/make, står även dennas personuppgifter där. Församlingen arkiverar blanketten i 5 år, om den är fullständigt ifylld. Om den är ofullständigt ifylld (eller utfärdad av annat samfund eller utlandskyrka) säger reglerna att vi ska bevara den även efter det.

Informationen sparas också i Kyrkobokföringen som Svenska kyrkans nationella nivå Kyrkokansliet ansvarar för. Läs mer om hur och varför personuppgifter behandlas i Kyrkobokföringen på Svenska kyrkans nationella sida.

Personuppgifterna sparas för medlemsadministration och för framtida forskningsbehov, enligt Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §12.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna gallras efter 18 månader, med undantag för begravningsblanketten samt uppgifterna i kyrkobokföringen (se ovan). En del präster sparar även en kopia på begravningsblanketten, som hjälp för minnet i det fortsatta arbetet.

Vilka andra får del av personuppgifterna?

Om den som avlidit var skriven i en annan församling, kommer denna församling också kunna ta del av den anhörigas personuppgifter. Därmed har de möjlighet att bjuda in till särskilda minnestillfällen där den avlidnas namn kommer att nämnas, samt eventuellt samtalsgrupp om sorg.

Uppgifterna behandlas i församlingens bokningssystem Aveny och därmed delas de med IT-leverantören Eniac Data AB. IT-systemet är anpassat till Dataskyddsförordningen, genom bland annat begränsade behörigheter och automatisk gallring.

Personuppgifter sparas även i kyrkobokföringen som Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar (läs mer ovan). Om någon begär ut handlingar med personuppgifter enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, kan vi vara skyldiga att lämna ut dem (läs mer nedan). 

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

Tillbaka till toppen av sidan

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillbaka till toppen av sidan

KONTAKTPERSON I FÖRSAMLINGEN

Varmt välkommen att kontakta personalhandläggare Sofi Wennberg, 0920-26 48 09.

Tillbaka till toppen av sidan

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud August Berg, AGIO, 070-237 81 63.

Luleå domkyrkoförsamling har avtal med Agio, upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Tillbaka till toppen av sidan