Personuppgifter om du är förtroendevald eller innehar ett uppdrag

Har du fått ett uppdrag i församlingen? Här kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras.

Följande information gäller den som har blivit vald till någon av Luleå domkyrkoförsamlings beredande eller beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller utskott. Alternativt har du utsetts till ett förtroendeuppdrag i församlingen, så som revisor, kyrkvärd eller ombud för exempelvis Svenska kyrkans internationella arbete ACT. För att möjliggöra och administrera ditt uppdrag behöver vi spara och hantera vissa av dina personuppgifter inom ramen för ditt uppdrag. 

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Funktion
  • Arvode 

Under din mandatperiod kan vidare följande personuppgifter samlas in om dig:

  • Användarnamn, inkl. GIP-namn (användarnamn för åtkomst till IT-system)
  • Fotografier av dig

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

Tillbaka till toppen av sidan

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillbaka till toppen av sidan

KONTAKTPERSON I FÖRSAMLINGEN

Varmt välkommen att kontakta personalhandläggare Sofi Wennberg, 0920-26 48 09.

Tillbaka till toppen av sidan

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud August Berg, AGIO, 070-237 81 63.

Luleå domkyrkoförsamling har avtal med Agio, upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Tillbaka till toppen av sidan