Personuppgifter när du deltar i gruppverksamhet

Här kan du läsa mer om hur församlingen hanterar dina personuppgifter när du deltar i gruppverksamhet.

Vilka personuppgifter, hur och varför?

Ofta behöver vi kontaktuppgifter till dig och ibland också en nära anhörig. Vi får uppgifterna från dig eller från din(a) vårdnadshavare och komplettar vid behov från folkbokföringsregistret.

Det blir ett slags avtal mellan dig och församlingen när du börjar i gruppverksamheten och lämnar dina personuppgifter. Församlingen behöver personuppgifterna för att kunna genomföra verksamheten bra och säkert.

Personnumret

Personnumret är extra skyddsvärt enligt lagen. Vi behöver det för att kunna använda våra egna system och automatiken i dem, till exempel så att vi lätt kan söka reda på var vi har dina personuppgifter ifall vi behöver ändra dem, ta bort dem eller behandla dem på något annat vis. Det möjliggör att vi kan fullgöra dina rättigheter (läs mer om dina rättigheter nedan).

Personnumret behövs också för att vår samarbetspartner Sensus studieförbund ska kunna rapportera sin verksamhet till staten.

Skyddad identitet?

Kyrkan ska vara en fristad för människor. Om du har skyddad identitet – prata med verksamhetens ledare.

Samarbetspartners

Vi delar dina personuppgifter med vår samarbetspartner Sensus Studieförbund. Om det är nödvändigt för att genomföra verksamheten, delar vi de relevanta personuppgifterna med andra samarbetspartners. Det kan exempelvis handla om resebyrå/flygbolag ifall verksamheten gör gemensamma resor eller när vi samarrangerar med en annan församling eller folkhögskola. 

Om du är under 16 år

Om du är under 16 år samlar vi in dina uppgifter med din(a) vårdnadshavares godkännande. 

Hur länge?

Församlingen sparar dina personuppgifter tills senast sex månader efter att

  • gruppverksamheten slutar
  • du meddelar att du slutar i gruppverksamheten eller
  • det är uppenbart att du har slutat i gruppverksamheten

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Personuppgifter när du prenumererar

Alla som vill, har möjlighet att prenumerera på tips om valda verksamheter i församlingen. Tipsen skickas via nyhetsbrev, sms, mejl eller post. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du prenumererar.

Personuppgifter i bild, ljud och film

Här kan du läsa mer om hur församlingen hanterar dina personuppgifter vid fotografering samt ljud- och videoinspelning i syfte att informera.

Verksamhet för alla åldrar

Välkommen att vara med och engagera dig i Luleå domkyrkoförsamling! Här finns grupper för barn, ungdomar och vuxna, gudstjänster och konserter, meditation, möjligheter till samtal och stöd, med mera.