Ordförandeklubba
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Beslutsorgan

Hur tas besluten i Luleå domkyrkoförsamling? Läs om de olika beslutsnivåerna i kyrkan - kyrkoråd, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomöte. Här hittar du även kontaktuppgifter till kyrkorådets ordförande.

Församlingens grundläggande uppgift är; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Förutom den grundläggande uppgiften ansvarar församlingen för begravningsverksamheten. Kyrkofullmäktige beslutar om budget, de pengar som församlingen behöver för att den ska kunna sköta dessa uppgifter. 

Kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ i församlingar är kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år. Luleå domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktige har 35 ledamöter, men i senaste kyrkovalet valdes bara 34 ledamöter in. Detta på grund av att en nomineringsgrupp hade färre personer på valsedeln än det antal ledamöter som valdes in.

Mandatfördelning:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 6, Vänstern i Svenska Kyrkan 4, Centerpartiet 3, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 2, Sverigedemokraterna 2, FRIMODIG KYRKA 1, Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna 1.

Presidium för mandatperioden 2022-2025:

Kyrkofullmäktiges ordförande: Margareta Bladfors-Eriksson
1:e vice ordförande: Anna Wallström
2:e vice ordförande: Ingemar Rehnman Johansson

Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften ("medlemsavgiften") i församlingen och begravningsverksamhetens nettokostnader, samt beslutar om verksamhetsplan och budget för församlingen och begravningsverksamheten.
Kyrkofullmäktige väljer valnämnd, revisorer och kyrkoråd.
Allmänheten är välkommen till kyrkofullmäktiges sammanträden. Sammanträdesdatum anslås på församlingens officiella anslagstavla, på församlingens webbplats, samt i Norrbottens-Kuriren och NSD. 

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoråd för mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har tio valda ordinarie ledamöter. 

Ordinarie ledamöter:

Yvonne Stålnacke, kyrkorådets ordförande, tel. 070-627 15 30, e-post till Yvonne Stålnacke

Nina Berggård, kyrkorådets vice ordförande 

Torsten Fors

Margaretha Lindbäck

Anders OE Johansson

Åse Arnesdotter Kaati

Anna Wallström

Lars Pohjanen

Ove Bucht

Nina Markström Svarvare, år 1-2 / Ulf Viklund, år 3-4

Ersättare I kyrkorådet:

Linnea Öberg 

Henry Granlund

Irma Widén

Johan Hedlin

Eva Ericsson

Lisa Edfast

Margareta Granström, år 1-2 / Anna Svahn Eriksson, år 3-4

Annika Sundström

Margareta Pohjanen, år 1-2 / Anna Karlsson, år 3-4

Lars Palo, år 1-2 / Nina Markström Svarvare, år 3-4

 

Domprosten, Charlott Rehnman, den tjänsteman som har det övergripande ansvaret för ledning, samordning och tillsyn av hela verksamheten i domkyrkoförsamlingen, är också ledamot i kyrkorådet.
Kyrkorådet utser arbets- och personalutskott som bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut i kyrkorådet.
Till kyrkorådets uppgifter hör att bereda ärenden till kyrkofullmäktige och verkställa dess beslut.
Kyrkorådets ordförande företräder kyrkorådet i olika sammanhang, till exempel vid sammanträden med myndigheter.
Frågor om kyrkorådets och kyrkofullmäktiges arbete besvaras av administrativ chef Birgitta Hörnsten, tel. 0920-26 49 42.

På stiftsnivån

I Svenska kyrkan finns tretton stift som vart och ett leds av en biskop. I Luleå stift ingår 56 församlingar.
Stiftet skall främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet erbjuder bland annat utbildning och fortbildning för församlingarnas anställda.
Beslutanderätt i stiftet har stiftsfullmäktige, som väljs vart fjärde år, samt i vissa frågor, biskopen, stiftsstyrelsen och domkapitlet.
Domkapitlet granskar hur präster och diakoner i stiftet utövar sina uppdrag. Domkapitlet ger också råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. Biskopen är ordförande i domkapitlet och domprosten är vice ordförande. Läs mer om Luleå stift på stiftets hemsida. 

På riksplanet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs i direkta val av Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar. Medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år och är folkbokförda i Sverige är röstberättigade. Valet hålls vart fjärde år.
Biskoparna i Svenska kyrkans stift är också med på kyrkomötets sammanträden, som äger rum vid två tillfällen varje år.
Kyrkomötets sammanträden i plenum är offentliga.

Så styrs hela Svenska kyrkan

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan styrs.