Ordförandeklubba
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Beslutsorgan

Hur tas besluten i Luleå domkyrkoförsamling? Läs om de olika beslutsnivåerna i kyrkan - kyrkoråd, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomöte. Här hittar du även kontaktuppgifter till kyrkorådets ordförande.

Församlingen ansvarar för kyrkans grundläggande uppgifter; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Kyrkofullmäktige anslår pengar till församlingen för att den ska kunna sköta dessa uppgifter. Vissa arbetsgivaruppgifter är också delegerade till församlingen. 

Kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ i Luleå domkyrkoförsamling är kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år. Fullmäktige har 35 ordinarie ledamöter.  

Mandatfördelning: 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk 5, Kristdemokrater i Svenska kyrkan 3, Centerpartiet 3, Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK 1, Borgerligt alternativ 1.   

Presidium:
Kyrkofullmäktiges ordförande: Margareta Bladfors-Eriksson (S)
1:e vice ordförande: Hans Brusewitz (POSK)
2:e vice ordförande: Leif Wikström (S)

Kyrkofullmäktige fastställer kyrkotillhörighetsavgiften ("medlemsavgiften") i församlingen och föreslår begravningsavgift till Kammarkollegiet, samt beviljar budgetramar för församlingen och begravningsverksamheten.
Kyrkofullmäktige väljer valnämnd, revisorer och kyrkoråd.  Kyrkorådet utser i sin tur arbets- och personalutskott som bereder ärenden inom områdena kyrkogård, fastigheter, ekonomi, personal och arbetsmiljö, innan beslut ska tas.
Allmänheten är välkommen till kyrkofullmäktiges sammanträden. Sammanträdesdatum anslås på församlingens officiella anslagstavla samt i Norrbottens-Kuriren och NSD. 

En del av Luleå domkyrkoförsamlings nya kyrkoråd samlat till en utbildningsdag i mars 2018: Nils Lindberg, Bo Beckman, Åse Arnesdotter Kaati, Margareta Granström, Margaretha Lindbäck, Anna-Sol Renberg, Lars Palo, Ove Bucht, Anders Johansson, Yvonne Stålnacke, Henry Granlund och Hans Brusewitz. Sedan bilden togs har Bo Beckman och Sara Nilsson slutat och ersatts av Kerstin Drugge och Rolf Kjell. Foto: Karin Holmgren Tyskling

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoråd 2018-2021

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har tio valda ordinarie ledamöter. 

Ordinarie ledamöter:
Margaretha Lindbäck (S), kyrkorådets ordförande 2018-2019, förste vice ordförande 2020-2021
Tel. 070-512 05 22,  e-post: margaretha.lindback@svenskakyrkan.se

Henry Granlund (S)

Yvonne Stålnacke (S) kyrkorådets förste vice ordförande 2018-2019, ordförande 2020-2021

Kerstin Drugge (S)

Åse Arnesdotter Kaati (S)

Anders OE Johansson (S)

Hans Brusewitz (POSK) andre vice ordförande

Anna-Sol Renberg (POSK)

Ove Bucht (C)

Lars Palo (KR)  

Ersättare I kyrkorådet:

Nils Lindberg (S)

Rolf Kjell (S)

Mats Holmberg (S)

Kerstin Olsson (S)

Evelina Rydeker (S)

Maria Johansson Berg (S)

Anna Wallström (POSK)

Margareta Granström (KR) 2018-2019

Lars Pohjanen (C) 2020-2021

Anita Hammargren (BA)

Karl-Henrik Eriksson (FISK)  
  
Domprosten, Charlott Rehnman, den tjänsteman som har det övergripande ansvaret för ledning, samordning och tillsyn av hela verksamheten i domkyrkoförsamlingen, är också ledamot i kyrkorådet.
Kyrkorådet utser arbets- och personalutskott som bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut i kyrkorådet.
Till kyrkorådets uppgifter hör att utarbeta en verksamhetsplan och budgetförslag för församlingen.
Kyrkorådets ordförande företräder kyrkorådet i olika sammanhang, till exempel vid sammanträden med myndigheter.
Frågor om kyrkorådets och kyrkofullmäktiges arbete besvaras av administrativ chef Ann-Britt Malkan, tel. 0920- 26 48 06. 

På stiftsnivån

Regionalt är Svenska kyrkan indelad i stift. Det finns 13 stift i landet. I Luleå stift ingår 57 församlingar.
Stiftet skall främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet erbjuder bland annat utbildning och fortbildning för församlingarnas anställda.
Biskopen leder verksamheten i stiftet. Beslutanderätt i stiftet har stiftsfullmäktige, samt i vissa frågor, biskopen, stiftsstyrelsen och domkapitlet.
Domkapitlet granskar hur präster och diakoner i stiftet utövar sina uppdrag. Domkapitlet ger också råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. Biskopen är ordförande i domkapitlet och domprosten är vice ordförande. Läs mer om Luleå stift på deras hemsida https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

På riksplanet

Högsta beslutande organ för hela Svenska kyrkan är Kyrkomötet. Ombud till Kyrkomötet väljs lokalt i direkta val vart fjärde år. Röstberättigade är de kyrkotillhöriga som fyllt 16 år senast på valdagen och är folkbokförda i Sverige. 
Kyrkomötet består av tvåhundrafemtioen valda ledamöter. Biskoparna i Svenska kyrkans stift är också med på Kyrkomötets sammanträden, som äger rum vid två tillfällen varje år.
Kyrkomötets sammanträden i plenum är offentliga.

Så styrs hela Svenska kyrkan

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan styrs.