Ideellt engagemang

Har du en idé?!

Att vara ideell

En grundpelare i församlingens arbete är människors engagemang och delaktighet. Alla bidrag är viktiga och bygger församling. Ideellt medarbetarskap är inte en verksamhet bland flera, utan en grundhållning som ska genomsyra församlingen och församlingsverksamheten.

Ideella uppdrag

Här nedan ser du vilka grupper som bildats tack vare ideella krafter som vill engagera sig i församlingen.

* pilgrimsgruppen

* kyrkogrupperna - en grupp för varje kyrka som värnar om och tänker kring den kyrkan

* kyrkvärdar  

* gudstjänstgrupper - är med och planerar kommande gudstjänst i Ljungs kyrka

* gudstjänstvärdar - du delar ut psalmböcker, sköter ljudet m m i gudstjänsten

* församlingens internationella arbete

* planeringsgrupp för cafékvällar 

* unga ledare i konfirmandarbetet - du är ung och konfirmerad och stöttar de nya konfirmanderna

* medhjälpare vid soppluncher och övriga diakonala mötesplatser - du kan t ex vara med och laga soppa eller baka bröd eller kaka till soppluncherna

* sångare och musiker i gudstjänster - kontakta Andreas, andreas.jansson@svenskakyrkan.se eller Samuel, samuel.johansson2@svenskakyrkan.se, om du vill vara med och sjunga eller spela ett instrument i gudstjänsten

* körsångare - kom med och sjung i någon av våra körer. Läs mer under respektive kör!

* förtroendevalda 

 

RING eller SKRIV till oss! Vi längtar efter DITT engagemang! Stort eller litet - allt är lika VÄLKOMMET! 

Hör av dig till: Inger Nilsson, diakonassistent 0522-999 86 eller Ingrid Dillner, kommunikatör 0522-999 87 eller någon av oss andra!

Mail: inger.nilsson@svenskakyrkan.se,  ingrid.dillner@svenskakyrkan.se

 

Vi väntar på dig!