En person med en penna i handen sitter med ett texthäfte och en dator framför sig.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Stiftsstyrelsen intar i princip samma ställning som ett kyrkoråd i en församling eller en kyrkonämnd i en samfällighet. Den är stiftets beredande, förvaltande och verkställande organ eller stiftets regering. 

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen.

En viktig uppgift för stiftsstyrelsen är dessutom att vara remissorgan i olika kyrkliga frågor. Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs vart fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

Biskopen är självskriven ordförande och domprosten hennes ersättare som ledamot men icke som ordförande.

Läs mer om stiftsstyrelsens sammansättning

Läs mer om stiftsstyrelsens utskott

Sammanträden 2024

6 februari
5 mars
9 april
22 till 23 maj
17 september
24 oktober
17 december

Tillgänglighet av protokoll

Stiftsstyrelsens protokoll finns på Linköpings stifts inomkyrkliga intranät.

I Svenska kyrkans verksamhet är rätten att ta del av handlingar huvudregel. Om du inte har tillgång till intranätet så kan du ändå begära ut protokoll. Från registrator kan man beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.