Foto: Katarina Sandström Blyme

Domkapitlet

Domkapitlet är tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna som ordförande respektive vice ordförande.

Bland ledamöter väljs tre präster eller diakoner av präster och diakoner. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige. En av dem skall vara, eller ha varit, domare.

Som prästernas och diakonernas ledamot och dennes ersättare, samt som biskop och domprostens ersättare, är man inte en representant från den del av stiftet man kommer ifrån. Man har inte heller till uppgift att fungera som ”försvarsadvokat” för präster och diakoner. Uppgiften är istället att med sitt goda omdöme och på eget ansvar tillföra den kompetens som man med vigningstjänst kan ha i olika frågor.​

Tillsynen innefattar

  • Utfärdande av församlingsinstruktioner

  • Granskning av hur präster/diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften.

  • Prövning av behörighet/yttranden vid tjänstetillsättningar av präster/diakoner.
    Läs mer om domkapitlets riktlinjer vid behörighetsprövning

  • Besvara remisser från nationell nivå.

  • Befogenhetsprövningar. ​

  • Beslutsprövning och överklagande som första instans​

Läs mer om domkapitlets sammansättning

Se domkapitlets handläggningstider 2024

Sammanträden 2024

6 februari
19 mars
22 april
7 maj
12 juni, präst- och diakonexamen
​4 september
10 oktober
5 november
17 december

Tillgänglighet av protokoll

Domkapitlets protokoll kan begäras ut från registrator. 

I Svenska kyrkans verksamhet är rätten att ta del av handlingar huvudregel. Från registrator kan man beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.