Förskolan Pärlan

Välkommen till förskolan Pärlan. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Skäggetorps församling.

Här hittar du cirka 25 barn som tas om hand av 5 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två avdelningar: Rubinen för de yngre barnen och Diamanten för de äldre.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Projekt 2023/2024

Nu kan ni läsa om årets projekt: Lekvärldar, för de äldsta barnen och Jag och min förskola för de yngsta.

Kvalitetsredovisning 2024

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa

Verksamhet

Om Pärlan

Arbetsplan

Lokal arbetsplan

Ansök

Ansök till Pärlan

Förskolan Pärlan

Projekt

Vi lär genom projekt

Kontakta oss

Förskolan Pärlan

Förskolan Himlaliv

Besök sidan

Förskolan Ängeln

Besök sidan