Förskolan Himlaliv

Välkommen till förskolan Himlaliv. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat Johannelunds församling.

Här hittar du cirka 40 barn som tas om hand av 9 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar: Stjärnan för barn 1-2 år, Solen för barn 3 år och Molnet för barn 4-5 år.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Kvalitetsredovisning 2020

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa!

Projekt 2019/2020

Nu finns årets projektsammanfattningar att läsa!