Förskolan Himlaliv

Välkommen till förskolan Himlaliv. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat Johannelunds församling.

Här hittar du cirka 40 barn som tas om hand av 9 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar: Stjärnan för barn 1-2 år, Solen för barn 3 år och Molnet för barn 4-5 år.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa!

Kvalitetsredovisning 2020

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa!

Nu finns årets projektsammanfattningar att läsa!

Projekt 2019/2020

Nu finns årets projektsammanfattningar att läsa!