Förskolan Himlaliv

Välkommen till förskolan Himlaliv. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat Johannelunds församling.

Här hittar du cirka 40 barn som tas om hand av 9 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar: Stjärnan och Solen för de yngre barnen och Molnet för de äldre.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Kvalitetsredovisning 2022

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa

Kvalitetsredovisning 2020

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa!

Verksamhet

Om Himlaliv

Arbetsplan

Lokal arbetsplan

Ansök

Ansök till Himlaliv

Projekt

Vi lär genom projekt

Kontakta oss

Förskolan Himlaliv

Hand och tanke - blogg

Följ vad som händer i projektet via vår blogg

Förskolan Pärlan

Besök sidan

Förskolan Ängeln

Besök sidan