Förskolan Ängeln

Välkommen till förskolan Ängeln. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Tannefors församling

Här hittar du 25-30 barn som tas om hand av 5-6 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två avdelningar: Fjädern för de yngre barnen och Vingen för de äldre.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."