Förskolan Ängeln

Välkommen till förskolan Ängeln. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Tannefors församling

Här finns plats för 25 barn som tas om hand av 5 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två avdelningar: Fjädern för de yngre barnen och Vingen för de äldre.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

Pia Strömqvist, rektor.
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: "Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling."

Kvalitetsredovisning 2022

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa

Kvalitetsredovisning 2020

Nu finns årets kvalitetsredovisning att läsa!

Verksamhet

Om Ängeln

Arbetsplan

Lokal Arbetsplan

Ansök

Ansök till Ängeln

Projekt

Vi lär genom projekt

Kontakta oss

Förskolan Ängeln

Hand och tanke - blogg

Följ vad som händer i projektet via vår blogg

Förskolan Himlaliv

Besök sidan

Förskolan Pärlan

Besök sidan