Överklagande av val

Alla direkta val kan överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Rätt att överklaga ett val har den som har rösträtt vid valet.

Med överklagande av ett val avses överklagande av allt det som förekommit under valets genomförande och sammanräkning och som någon menar inte har skett i enlighet med de regler som styr hur valet ska genomföras.

Den som vill överklaga ett val ska ge in en skrivelse med överklagandet till beslutsinstansen. Vid överklagande av ett val är beslutsinstansen oftast stiftsstyrelsen i det stift som den som vill överklaga bor inom. Det är stiftsstyrelsen i varje stift som ansvarar för den slutliga sammanräkningen av valen som genomförts inom deras respektive områden. Du hittar adressuppgifter till stiftsstyrelserna här (pdf).

Skrivelsen med överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat. Det betyder att den fysiska handling/det papper som skickas till beslutsinstansen, måste vara undertecknat med en penna. Av skrivelsen ska framgå vilket val som överklagas och vilken ändring som begärs.

Ett överklagande av ett val ska ha inkommit till beslutsinstansen tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio (10) dagar efter att den slutliga sammanräkningen avslutats. När denna tidpunkt är beror på hur lång tid den slutliga sammanräkningen tar. Den slutliga sammanräkningen görs av stiftsstyrelserna.

Ytterligare information om överklagande av val finns på Svenska kyrkans valprövningsnämnds webbplats.

Mer information om överklagande

Om du vill läsa mer om överklagande av val, eller hur du överklagar andra beslut med koppling till valet, hänvisas till bestämmelserna i 38 kap. 90–92 §§ i kyrkoordningen. Generella bestämmelser om hur överklaganden hanteras finns i 58 kap. i kyrkoordningen. Kyrkoordningen hittar du här.