Benen av någon som går mellan kyrkbänkarna.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vill du kandidera i kyrkovalet?

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid. Ställ upp som kandidat.

I kyrkovalet 2021 ställde 27 000 personer upp som kandidater. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka som är beroende av människors engagemang. I kyrkovalet har du och andra möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

  • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
  • Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning
  • Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat. 

Det här krävs för att bli kandidat

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan
  • vara döpt eller vara eller ha varit förtroendevald*
  • ha fyllt 18 år senast på valdagen och
  • vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

*I samband med kyrka-stat separationen fattades det beslut om ett par övergångsbestämmelser. Syftet med övergångsbestämmelserna är att hantera vissa förhållanden när nya bestämmelser införs. I kyrkoordningen står det i 19 § Övergångsbestämmelser att ”Den som innehar eller har innehaft uppdrag som förtroendevald inom Svenska kyrkan är valbar till sådant uppdrag även om han eller hon inte är döpt”.

Övergångsbestämmelserna tillämpas på den som var förtroendevald vid tidpunkten då övergångsbestämmelserna trädde ikraft, d.v.s. den 1 januari 2000, eller dessförinnan hade varit förtroendevald (enligt de gamla lagarnas definition av förtroendevald).

Det betyder också att alla som blir förtroendevalda efter den 1 januari 2000 och inte varit det dessförinnan måste vara döpta för att vara valbara.  

Nästa steg

Uppfyller du kraven för att ställa upp i kyrkovalet är nästa steg att antingen kontakta en befintlig nomineringsgrupp att kandidera för, eller att bilda en ny nomineringsgrupp.

Du som redan är kandidat i en nomineringsgrupp

För dig som redan tillhör en nomineringsgrupp, finns information på sidan ”För nomineringsgrupper”. Blanketter för kandidatförklaring finns på sidan ”Blanketter”.

Viktig information om kandidatförklaringen

Kandidatförklaringen ska lämnas på den blankett som tillhandahålls av kyrkostyrelsen. Blanketten har två sidor, varav sida 2 innehåller information om personuppgiftsbehandling m.m. Blanketten ska egenhändigt skrivas under på sidan 1 av kandidaten och i original skickas in dubbelsidigt. Det är viktigt att båda sidor av blanketten finns med för att stiftsstyrelsen ska kunna säkerställa att kandidaten utöver medgivandet på sida 1 också har tagit del av informationen om personuppgiftshanteringen samt sekretessavståendet som finns på sid 2 på blanketten.
 

Kandidatförklaringen kan också skickas in på två sidor, den ska då vara i hophäftad, med kandidatens signatur på sid 2.
 

För det fall att endast sidan 1 har skickats in kan det uppstå problem för Svenska kyrkan med att visa för en tillsynsmyndighet att kandidaten verkligen har tagit del av den informationen som finns på sidan 2 i blanketten.
 

För att minska risken för att det i efterhand ska uppstå problem för stiftet och Svenska kyrkan att visa att kandidaten tagit del av nämnda information – om inte båda sidor av blanketten skickats in i original på så sätt som angivits ovan – måste stiftet på annat lämpligt sätt säkerställa att kandidaten tagit del av denna information. För att undvika detta ber vi er att hjälpa Svenska kyrkan genom att noggrant säkerställa att de kandidatförklaringar som skickas in till stiftsstyrelsen uppfyller de krav som gäller och som redovisats ovan.