Skriva en motion till kyrkomötet 2024

Här finns information om hur du gör för att skriva och lämna in en motion till kyrkomötet.

Vem kan motionera?

Enligt kyrkoordningen får ledamöter av kyrkomötet, inkallade ersättare och biskopar genom en motion väcka ett ärende till kyrkomötets första sammanträde varje år.

Kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium kan väcka ett ärende genom en skrivelse (11 kap. 10 § i kyrkoordningen).

Vad kan man motionera om?

2024 genomförs för andra gången ett tematiskt kyrkomöte. Det är en möjlighet för kyrkomötets ledamöter att gemensamt fokusera på ett viktigt område. Kyrkomötet har beslutat att temat ska vara kyrkan i det offentliga rummet. Kyrkostyrelsen kommer att behandla temat i en av sina skrivelser till årets kyrkomöte.

För att ge utrymme för fördjupning och diskussion om temat är motionsrätten till årets kyrkomöte begränsad till att gälla motioner som tydligt och konkret knyter an till antingen någon av skrivelserna eller temat. Vid kyrkomötet 2025 är det återigen fri motionsrätt.

Det finns även i kyrkoordningen en reglering om att kyrkomötet inte får besluta i sådana enskilda frågor som det är en församlings eller ett stifts uppgift att besluta i (10 kap. 1 § kyrkoordningen). 

Vad har det motionerats om tidigare?

Innan du börjar skriva din motion kan det vara en god idé att ta reda på om kyrkomötet har behandlat frågan tidigare. För detta ändamål finns ett webbaserat sakregister där du kan söka bland kyrkomötesärenden mellan 1997 och 2023. När du har hittat ett ärende av intresse kan du ta del av handlingarna på kyrkomötets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Där finns motioner, skrivelser, betänkanden, beslut och andra dokument som relaterar till ärendet.

Hur ska motionen vara utformad?

Motionen ska innehålla följande:

Rubrik

Rubriken ska vara kort, neutral och saklig. En lång rubrik är svårläst. Det brukar räcka med 1-4 ord för att sammanfatta sakfrågan och motionens innehåll. Undvik också värdeladdade rubriker och utropstecken. Kyrkomötets kansli kan justera den rubrik motionären föreslagit.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Skriv ditt förslag till beslut under rubriken Förslag till kyrko­mötesbeslut. Om motionen har flera förslag i samma ärende ska de numreras och kunna läsas var för sig och beslut ska kunna fattas i varje punkt för sig. Exempel:

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att …

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att...

alternativt

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att

1. 

2.

Observera att kyrkomötet endast kan ge uppdrag till kyrkostyrelsen – eller till kyrkomötets presidium om det handlar om kyrkomötets arbetsformer – och aldrig till biskopsmötet eller till något råd.

Om du föreslår att ge ett uppdrag till kyrkostyrelsen, undvik att ange en viss tid då uppdraget ska vara genomfört. 

Formulera förslaget till beslut så att det kan läsas fristående från övrig text och kan ställas som ett förslag till beslut i kyrkomötets sammanträde. Det går alltså inte att skriva ”enligt intentionen i motionen” eller ”enligt nedan­stående”. Beslutsförslaget måste vara preciserat.

Tänk också på att inte samla förslag som handlar om olika saker i en och samma motion.

Om du vill föreslå en ändring i kyrkoordningen ska du ange både nuvarande lydelse och förslag till ny lydelse. Du måste också föreslå ett datum för när ändringen ska träda i kraft. Ett alternativ är att föreslå kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändrad lydelse i kyrkoordningen av visst innehåll.

Om du önskar att Svenska kyrkan i en viss fråga ska agera i förhållande till exempelvis regeringen är det lämpligt att föreslå att ”Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till regeringen framföra att …”

Kontakta gärna kyrkomötets kansli om du är osäker på hur du ska formulera ditt beslutsförslag. Om det finns formella brister i ett förslag till beslut kommer kyrkomötets kansli att kontakta dig efter motionstidens utgång, med förslag till justeringar. Kyrkomötets kansli kommer att göra mindre justeringar av beslutsförslaget utan föregående kontakt, till exempel ändringar av uppställningen eller om du missat att skriva att det gäller ett uppdrag till kyrkostyrelsen.

Motivering

Motivera varje förslag i en kort bakgrundstext. Om du skriver motionen med anledning av någon av skrivelse bör det framgå vilken av skrivelserna det rör sig om. Bifoga inga bilagor till motionen. Behövs en bilaga i ett specifikt ärende kan den delas till det utskott som behandlar ärendet.

Underskrift

Motionen ska vara signerad enligt den metod som kyrkostyrelsen har fastställt. Sedan 2020 är motionsinlämningen webbaserad och motionerna signeras digitalt. 

Hur ska motionen lämnas in?

Motioner till kyrkomötet ska lämnas in digitalt i ett särskilt webbaserat formulär på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/motionera. Motionsformuläret är en del av kyrkomötets digitala mötesverktyg. Det är inte möjligt att skicka in motioner med brev, e-post, fax eller genom att lämna dem personligen eller med bud till kyrkokansliet.

Inloggningsuppgifter till motionsformuläret skickas ut via sms och mejl den 6 maj, motionsformuläret öppnar dagen därpå. Så snart motionsformuläret har öppnat bör du testa att logga in för att säker­ställa att det fungerar. Kom ihåg att spara inloggnings­uppgifterna så att du har dem tillgängliga när du sedan ska skicka in en motion eller bekräfta att du ska stå som medmotionär. Inloggnings­uppgifterna utgör din digitala signatur. Genom att logga in och skicka in motionen i motions­formuläret, har du också skrivit under motionen.

Skriv in motionen i motionsformuläret. Observera att texten måste skrivas in direkt i de olika fälten för rubrik, förslag till kyrkomötesbeslut och motivering. Det går inte att bifoga filer. Motionären får en kvittens på skärmen när motionen har skickats in och har också möjlighet att spara ner motionen i word-format. Efter att motionen skickats in är det inte längre möjligt att göra ändringar i den.

Hur funkar det med flera motionärer?

Den som skickat in en motion kan också lägga till eventuella medmotionärer i motionsformuläret. Du lägger till en medmotionär genom att öppna motionen i motionsformuläret och trycka på knappen + medmotionär, detta kan du göra först efter att du har skickat in motionen. Det går att lägga till fler medmotionärer ända fram till motions­tiden utgång.

Huvudmotionären kontaktar dem som är tillagda som medmotionärer och meddelar att de ska logga in i motionsformuläret för att bekräfta medmotionärskapet. Huvud­motionären kan löpande följa vilka medmotionärer som bekräftat.

Mer information om tillvägagångssättet för att skicka in en motion och bekräfta medmotionärskap finns i lathunden som ligger på webbsidan med motionsformuläret.

När ska motionen senast vara inlämnad?

Motionstiden 2024 går ut torsdagen den 1 augusti kl. 16.00. Då stänger det webbaserade motionsformuläret och det är inte längre möjligt att logga in för att skicka in motioner eller bekräfta medmotionärskap. Hänsyn kan tyvärr inte tas till tekniska omständig­heter, skicka därför in motionen i god tid.

Observera att eventuella medmotionärers bekräftelser också måste lämnas innan motions­tidens utgång.

Vi ber motionärer att i möjligaste mån vara kontaktbara veckorna 31–33, utifall att vi behöver ta kontakt med anledning av en inkommen motion. Alternativa kontakt­uppgifter under denna period kan lämnas i meddelandefältet i motionsformuläret.