Att skriva en motion till kyrkomötet 2022

Här finns information om hur du gör för att skriva och lämna in en motion till kyrkomötet.

Vem kan motionera?

Enligt kyrkoordningen får ledamöter av kyrkomötet, inkallade ersättare och biskopar genom en motion väcka ett ärende till kyrkomötets första sammanträde varje år.

Kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium kan väcka ett ärende genom en skrivelse (11 kap. 10 § i kyrkoordningen).

Vad kan man motionera om?

Motionerna ska handla om sådana frågor som ligger inom ramen för kyrkomötets beslutskompetens. Kyrkomötet beslutar om budget för den nationella nivån och ska utfärda bestämmelser om

  1. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära,
  2. Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar,
  3. tillhörigheten till Svenska kyrkan,
  4. kyrkans vigningstjänst,
  5. den kyrkliga organisationen, och
  6. de regler efter vilka församlingarna och stiften samt organen på den nationella nivån ska fullgöra sina uppgifter.

I kyrkoordningen finns också en bestämmelse om att kyrkomötet inte får besluta i sådana enskilda frågor som det är en församlings eller ett stifts uppgift att besluta i (10 kap. 1 § kyrkoordningen).

Vad har det motionerats om tidigare?

Innan du börjar skriva din motion kan det vara en god idé att ta reda på om kyrkomötet har behandlat frågan tidigare. För detta ändamål finns ett webbaserat sakregister där du kan söka bland kyrkomötesärenden mellan 1997 och 2021. När du har hittat ett ärende av intresse kan du ta del av handlingarna på kyrkomötets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Där finns motioner, skrivelser, betänkanden, beslut och andra dokument som relaterar till ärendet.

Hur ska motionen vara utformad?

Motionen ska innehålla följande:

Rubrik

Rubriken ska vara kort, neutral och saklig och enkelt sammanfatta sakfrågan och innehållet i motionen. En lång rubrik är svårläst. Undvik värdeladdade rubriker. Kyrkomötets kansli kan justera den rubrik motionären föreslagit.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Motionen får behandla endast ett ärende. Skriv ditt förslag till beslut under rubriken Förslag till kyrko­mötesbeslut. Om motionen har flera förslag i samma ärende ska de numreras och kunna läsas var för sig och beslut ska kunna fattas i varje punkt för sig. Exempel:

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att …

alternativt

Förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att …

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att …

Observera att kyrkomötet endast kan ge uppdrag till kyrkostyrelsen – eller till kyrkomötets presidium om det handlar om kyrkomötets arbetsformer – och aldrig till biskopsmötet eller till något råd.

Formulera förslaget till beslut så att det kan läsas fristående från övrig text och kan ställas som ett förslag till beslut i kyrkomötets sammanträde. Det går alltså inte att skriva ”enligt intentionen i motionen” eller ”enligt nedan­stående”. Beslutsförslaget måste vara preciserat.

Om du som motionär föreslår en ändring i kyrkoordningen måste den önskade nya lydelsen anges fullständigt. Du måste också föreslå ett datum för när den ska träda i kraft. Ett alternativ är att föreslå kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändrad lydelse i kyrkoordningen av visst innehåll.

Om du som motionär önskar att Svenska kyrkan i en viss fråga ska agera i förhållande till exempelvis regeringen är det lämpligt att föreslå att ”Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till regeringen framföra att …”

Motivering

Motivera varje förslag i en kort bakgrundstext. Om du skriver motionen med anledning av någon av skrivelse bör det framgå vilken av skrivelserna det rör sig om. Bifoga inga bilagor till motionen. Behövs en bilaga i ett specifikt ärende kan den delas till det utskott som behandlar ärendet.

Underskrift

Motionen ska vara signerad enligt den metod som kyrkostyrelsen har fastställt. Sedan 2020 är motionsinlämningen webbaserad och motionerna signeras digitalt. 

Hur ska motionen lämnas in?

Motioner till kyrkomötet ska lämnas in digitalt i ett särskilt webbaserat formulär på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/motionera. Motionsformuläret är en del av kyrkomötets digitala mötesverktyg. Det är inte längre möjligt att skicka in motioner med brev, e-post, fax eller genom att lämna dem personligen eller med bud till kyrkokansliet.

Inloggningsuppgifter till motionsformuläret skickas ut via sms den 28 april. Från och med denna dag är det möjligt att logga in för att skriva och skicka in motioner. Så snart du fått inloggningsuppgifterna bör du testa att logga in för att säker­ställa att det fungerar. Kom ihåg att spara inloggnings­uppgifterna så att du har dem tillgängliga när du sedan ska skicka in en motion eller bekräfta att du ska stå som medmotionär. Inloggnings­uppgifterna utgör din digitala signatur. Genom att logga in och skicka in motionen i motions­formuläret, har du också skrivit under motionen.

Skriv in motionen i motionsformuläret. Observera att texten måste skrivas in direkt i de olika fälten för rubrik, förslag till kyrkomötesbeslut och motivering. Det går inte att bifoga filer. Motionären får en kvittens på skärmen när motionen har skickats in och har också möjlighet att spara ner motionen i word-format. Efter att motionen skickats in är det inte längre möjligt att göra ändringar i den.

Hur funkar det med flera motionärer?

Den som skickat in en motion kan också lägga till eventuella medmotionärer i motionsformuläret.  Det går att lägga till fler medmotionärer ända fram till motions­tiden utgång.

Huvudmotionären kontaktar dem som är tillagda som medmotionärer och meddelar att de ska logga in i motionsformuläret för att bekräfta medmotionärskapet. Huvud­motionären kan löpande följa vilka medmotionärer som bekräftat.

Mer information om tillvägagångssättet för att skicka in en motion och bekräfta medmotionärskap finns i lathunden som ligger på webbsidan med motionsformuläret.

När ska motionen senast vara inlämnad?

Motionstiden 2022 går ut torsdagen den 4 augusti kl. 16.00. Då stänger det webbaserade motionsformuläret och det är inte längre möjligt att logga in för att skicka in motioner eller bekräfta medmotionärskap. Hänsyn kan tyvärr inte tas till tekniska omständig­heter, skicka därför in motionen i god tid.

Observera att eventuella medmotionärers bekräftelser också måste lämnas innan motions­tidens utgång.

Vi ber motionärer att i möjligaste mån vara anträffbara veckorna 31–33, om vi behöver ta kontakt med anledning av en inkommen motion. Alternativa kontakt­uppgifter under denna period kan lämnas i meddelandefältet i motionsformuläret.