Organisation och ledning

Kungsängen-Västra Ryds församling är en del av Svenska kyrkan som är en öppen folkkyrka. Den styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsamman med kyrkoherden.

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige och lyder under lagen om Svenska kyrkan och lagen om trossamfund. Dessutom finns kyrkoordningen, som är ett regelverk som Svenska kyrkan själv har bestämt.

Församlingen leds av kyrkoherde Paul Westerlund  som har ansvar för församlingsverksamhet och begravningsverksamhet. Kyrkoherden arbetsleder präster, diakoner, kanslipersonal, kyrkogårdsarbetare och vaktmästare och ideella.

Förtroendevalda och kontaktuppgifter i Kungsängen-Västra Ryds församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott och Valnämnd.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor m.m. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kyrkorådet är församlingens styrelse

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är att tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har även till uppgift att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning, att vara arbetsgivare för de anställda samt att vara huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga.

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man valts till ett uppdrag. De personer som är förtroendevalda har ett engagemang för församlingen. De gör sitt bästa för att ta kloka och genomtänkta beslut så att det ska finnas resurser och utrymme för de olika verksamheterna.

En demokratisk organisation

Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som är döpt och som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val. Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med frågor eller förslag.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.