Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.

Kulturhistoriska föremål gör det förflutna närvarande

I stiftets kyrkor finns en rad föremål med intressant ursprung och spännande historier. Besök en kyrka och titta mer noggrant på vad som döljer sig bakom kyrkporten. Eller följ med på en resa här på hemsidan bland rövare, äventyrare och gemförvaring. Antikvarierna Carina Libeck och Erika Hedenskog har valt ut några favoriter ur församlingarnas samlingar.

Regional samrådsgrupp

Den regionala samrådsgruppens främsta uppgifter är att fungera som ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte och verka för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Vidare ska den sprida information och vara stiftets/länens kontaktyta gentemot en central samrådsgrupp.

Gruppen diskuterar även aktuella vård- och underhållsfrågor och behov av samförståndslösningar och policys kring såväl antikvariska som liturgiskt principiellt viktiga frågor. Även övergripande ekonomiska frågor som t ex principer för bidragsfördelning inom stiftet, deltagande i nätverk och erfarenhetsutbyte de regionala samrådsgrupperna emellan ingår i gruppens uppgifter.

Samrådsgruppen ska dessutom bidra till att öka kunskap om och förståelse för olika krav och behov och därmed söka att skapa förutsättningar för samförståndslösningar, exempelvis vid avvägningar mellan önskningar att förändra kyrkorummet utifrån församlingens och gudstjänstens behov och strävan att bevara de kulturhistoriska värdena.

Gruppen består av:

Biskop Sören Dalevi, ordförande
Erika Hedenskog, stiftsantikvarie, stiftskansliet
Margareta Nisser-Larsson, stiftsstyrelsen
Johnny Boström, stiftsstyrelsen
Andreas Widekärr, kyrkoherde Färgelanda församling, församlingsrepresentant
Katarina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef Säffle pastorat, församlingsrepresentant

Sara Bodin Olsson, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Lovisa Smedberg, antikvarie Länsstyrelsen i Värmland
Anna Olsfelt, antikvarie Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kristofer Sjöö, antikvarie Länsstyrelsen i Örebro

Åsa Hallén, landsantikvarie Värmlands Museum
Lena Thor, antikvarie Värmlands Museum
Lars Bergström, antikvarie Kulturlagret Västarvet
Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, antikvarie Örebro läns museum

 

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för antikvariska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Främjandebidrag fastigheter

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Främjandebidrag fastigheter för åtgärder på fastigheter, kyrkor och andra byggnader.

Kyrkounderhållsbidrag

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Kyrkounderhållsbidrag för år 2024 gällande underhålls- och reparationsåtgärder på kyrkor.