Kulturarv

Svenska kyrkans kulturmiljöer är landets mest värdefulla samlade kulturarv. I Värmland och Dalsland finns ungefär tvåhundra kyrkor och ett antal andra byggnader och platser som Svenska kyrkan har vårdat i hundratals år och fortsätter vårda. Hur kyrkorna och deras kulturhistoriska värde ska bevaras, användas och utvecklar finns reglerat i bland annat kyrkoordningen och kulturmiljölagen.

Enligt kyrkoordningen ska kyrkobyggnader hållas tillgängliga för allmänheten. Byggnaderna med tillhörande föremål, som kallas inventarier ska underhållas så att de tjänar sitt ändamål. Du som är intresserad kan läsa kapitel 40 i kyrkoordningen för detaljerade regler kring kyrkobyggnader och inventarier.

Besök en kyrka eller kulturmiljö

Ofta är det särskilda öppettider eller dagar som gäller om du vill besöka en kyrka. Och ibland arrangeras evenemang, konserter, rundturer eller tornuppstigningar i kyrkorna och andra närliggande platser. I appen Kyrkguiden och på sidan Platser hittar du kyrkorna och deras öppettider. Där hittar du även information om kyrkogårdar och platser markerade som sevärdheter och ruiner. Om kyrkan inte är öppen är kyrkogården väl värd ett besök!

Hitta kyrkor och platser

Kulturmiljölagen

En del kyrkor och föremål är dessutom skyddade av kulturmiljölagen. I kapitel 4 finns bestämmelser om skydd för kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser. I samband med att staten och Svenska kyrkan skildes åt ingick parterna i en särskild överenskommelse som markerar kyrkornas kulturhistoriska värde. Överenskommelsen unik i sitt slag, och speglar i klartext att detta kulturarv tillhör alla, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Överenskommelsen säger också, precis som kyrkoordningen att kyrkorna ska vara tillgängliga för alla.

Svenska kyrkan har rätt till ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena finns reglerat i kulturmiljölagen. Hur den kyrkoantikvariska ersättningen får användas kan du läsa om på sidan Bidrag och ersättningar. Där hittar du även information om andra bidrag och olika projekt som pengarna används till i Värmland och Dalsland. 

Kulturmiljölagen på Riksantikvarieämbetets webbplats

Miljömässig hållbarhet

Precis som alla Svenska kyrkans tillgångar ska kyrkor och andra byggnader förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur, med utgångspunkt i den kristna omsorgen för skapelsen. Hållbarhet i ett miljömässigt eller ekologiskt perspektiv syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för liv på en planet med begränsade resurser, så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Arbetet innefattar såväl klimatanpassning som energiomställning och åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Det biologiska kulturarvet ger kunskap om hur människor genom historien relaterat till och nyttjat naturen. Det gynnar också på olika sätt den biologiska mångfald som är nödvändig för ekologisk hållbarhet.

Svenska kyrkans kulturarvsförvaltning handlar i huvudsak om att vårda och underhålla befintliga fastigheter samt att med varsamhet anpassa dem för att svara mot nya behov. Att förvalta existerande byggnader bidrar till minskad klimatpåverkan. Även om nya byggnader är mer energieffektiva är det oftast bättre i miljöhänseende att ta tillvara de byggnader som finns. Inom miljöledningssystem används begreppet ”livscykelperspektiv” för att bedöma till exempel en byggnads hela livscykel och hållbarhet över tid. Det inbegriper alla steg från tillverkning, transporter, konstruktion och underhåll till rivning och återvinning. Utifrån hållbarhet i ett livscykelperspektiv torde kyrkorna som byggnadskategori vara oöverträffad.

Kulturhistoriska föremål

Kyrkliga inventarier utgör en stor del av det kyrkliga kulturarvet. Inventarier är föremål som finns i kyrkorna och i många fall fortfarande används av församlingen. Hur föremålen ska förvaras och underhållas finns också reglerat i kyrkoordningen och kulturmiljölagen. Många av föremålen har inget eller ett väldigt lågt materiellt värde, men har ändå ett stort värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Därför finns även ett gediget stöldskydd på plats och alla stölder anmäls till polisen. 

I Karlstads stift pågår ett inventarieprojekt där alla föremål som tillhör en viss kyrka eller församling registreras och beskrivs.  

Kulturhistoriska föremål gör det förflutna närvarande

I stiftets kyrkor finns en rad föremål med intressant ursprung och spännande historier. Besök en kyrka och titta mer noggrant på vad som döljer sig bakom kyrkporten. Eller följ med på en resa här på hemsidan bland rövare, äventyrare och gemförvaring. Antikvarierna Carina Libeck och Erika Hedenskog har valt ut några favoriter ur församlingarnas samlingar.