Foto: Magnus Aronson / Ikon

Organisation och styrning

Från kyrkoval till kyrkkaffe - du kan påverka på alla plan!

 Församlingen styrs av förtroendevalda...

Järfälla församlings högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige, vars ledamöter väljs av församlingens medlemmar i Kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ledamöter till Kyrkorådet, som är församlingens styrelse och verkställande organ. Kyrkoherden är självskriven ledamot i Kyrkorådet, och har i uppgift att leda hela församlingens arbete mot de uppsatta målen.

...och stöttas av Öppna forum och pastorala råd

Den löpande verksamheten Järfälla församlings fyra kyrkor leds av arbetsledare, som själva är präster. Som stöd i arbetet med att bevara och utveckla sin kyrkas verksamhet och lokala identitet har arbetsledaren ett Pastoralt råd, vars ledamöter nomineras vid kyrkans Öppna forum, som hålls en gång per termin i varje kyrka. Till Öppet forum är alla välkomna, och alla som fyllt 16 år har rösträtt!

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i Kyrkovalet vart fjärde år.

Bok, papper och hand med mötesklubba

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och högsta verkställande organ, och väljs av Kyrkofullmäktige.

Montage av bilder på Järfälla församlings kyrkor

Öppet forum

Välkommen till ett samtal om vad din kyrka ska vara och göra, en gång per termin i varje kyrka! På Öppet forum får du också information om vad som är på gång. Dessutom nomineras representanter till kyrkans Pastorala råd, som hjälper till att utveckla kyrkans verksamheter.

Pastorala råd

Var med och utveckla verksamheten i din kyrka! Pastorala rådets medlemmar nomineras vid Öppet forum.