Diplomeringsverktyget

Svenska kyrkan nationell på nivå har utarbetat ett verktyg för församlingar till stöd för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla.

MILJÖDIPLOMERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetet för en hållbar utveckling på jorden syftar till att alla nu levande och kommande generationer skall kunna äta sig mätta, vara friska och få ett gott liv. Tyvärr är det ingen självklarhet att det är så. Människor lider och naturen tar skada av vårt sätt att leva. Vi har möjlighet att påverka och i stället medverka till en hållbar utveckling genom att ändra vår livsstil och vår konsumtion.

Svenska kyrkan har utarbetat detta redskap, till stöd för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla.

Svenska kyrkans miljödiplomering är ett heltäckande ledningssystem i arbetet för en hållbar utveckling. Ledningssystemet hjälper församlingar och andra enheter att se sin miljöpåverkan och hur man kan bidra till en hållbar utveckling inom alla områden, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. (från stiftets intranät)

Läs om hållbar utveckling på Svenska kyrkans webbplats

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.  
De sex stegen - en arbetsmetod
Svenska kyrkans miljödiplomering är en arbetsmetod som är uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor. 

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

  
Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:
Bygger på en teologisk grund
Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!