Foto: Jenny Sigeman / Ikon

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Det finns gravplatser som upplåts med begränsad samt utan gravrätt. När anhöriga valt en gravplats med gravrätt ska en eller flera personer utses som ansvariga för graven - gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen och bestämmer vem som får gravsättas i graven.

Gravrätt

Gravrätt innebär att en gravplats upplåts i 25 år räknat från datumet för gravsättning och den täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Skulle gravsättning ske i samma grav inom 25 år förlängs gravrätten automatiskt i ytterligare 25 år. 

Efter 25 år erbjuds gravrättsinnehavaren förlängning av gravrätten mot en avgift.

Om gravrätten inte förnyas återgår gravplatsen till huvudmannen som efter en tid kan upplåta graven för ny gravsättning.

Gravrättsinnehavare

Till en gravplats med gravrätt ska dödsboet utse en eller flera gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare har man möjlighet att samt har ansvar för:

 • Bestämma hur graven ska utformas, till exempel välja gravsten utifrån kvarterets upplåtelsevillkor

 • Ansvara för att eventuell gravanordning är säkrad och inte utgör någon fara för andra.

 • Bestämma om eventuell plantering.

 • Bestämma vilka som i framtiden ska gravsättas i graven.

 • Se till att graven hålls i ett ornat och värdigt skick.

 • Anmäla nya gravrättsinnehavare.

 • Bestämma om gravrätten ska förnyas när gravrättstiden har gått ut efter 25 år eller i annat fall informera om önskad återlämning av gravplatsen.

Har man ingen möjlighet att sköta gravplatsen själv går det att beställa gravskötsel till självkostnadspris genom kyrkogårdsförvaltningen.

Läs mer om gravskötsel här.

Gravplatser med gravrätt 

Det finns olika typer av gravplatser där man skiljer på gravplatser med gravrätt, begränsad gravrätt och de som är utan gravrätt.

Med gravrätt: kist- samt urngravplatser

En gravplats med gravrätt innebär att det utses en eller flera gravrättsinnehavare. Den/de har ansvar och bestämmanderätt över gravplatsen.

Med begränsad gravrätt: askgravplats, kistlund

En gavplats med begränsad gravrätt innebär att att en eller flera gravrättsinnehavare utses som får besluta om vem som får gravsättas i graven. Kyrkogårdsförvaltningen beslutar om platsens utseendet och anhöriga får smycka med snittblommor och ljus vid speciellt utvalda platser.

Kyrkogårdsförvaltningen utför all skötsel mot en fastställd avgift.

Utan gravrätt: askgravlund, minneslund

Vid en gravplats utan gravrätt står kyrkogårdsförvaltningen som ansvarig och det utses ingen gravrättsinnehavare. 

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om gravplatsen och anhöriga får smycka med lösa blommor och ljus vid speciellt utvalda platser.

Att överlåta en gravrätt

Till en grav med gravrätt ska det alltid finnas en levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavare avlider ska gravrätten därför överföras till en annan person. Det kan till exempel vara till en arvinge eller till någon som är nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Dödsboet eller närstående ska inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Man kan också välja att återlämna gravplatsen.  

Här kan du skriva ut en blankett gällande anmälan av ny gravrättsinnehavare (pdf)

Här kan du skriva ut en blankett gällande anmälan för tillägg av gravrättsinnehavare (pdf)

Att återlämna en gravrätt

Som gravrättsinnehavare kan man när som helst återlämna gravrätten till huvudmannen. Ansvaret för graven övergår då till huvudmannen som ser till att graven "fredas" i minst 25 år efter den senaste gravsättningen. Rätten att gravsätta och smycka platsen upphör.

Om det finns flera gravrättsinnehavare kan en enskild gravrättsinnehavare återlämna sin del av gravrätten. Övriga gravrättsinnehavare har då kvar sin del.

Här kan du skriva ut en blankett gällande anmälan för återlämnande av gravrätten (pdf).

 

Gravsten/gravanordning vid återlämnande av gravrätt

Vid återlämnande av gravrätten kan gravrättsinnehavaren välja att:

 • Ansöka om att själv ta hand om eventuell gravsten eller gravanordning.
  Ansökan ska göras skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader från återlämnande där det framgår vad man har för avsikt att göra med gravstenen eller gravanordningen.

 • Återlämna eventuell gravsten eller gravanordning till kyrkogårdsförvaltningen som då bestämmer om anordningen ska vara kvar eller tas bort.

Förverkade gravrätter

Ett antal gravrätter på kyrkogårdarna i Helsingborg förklaras förverkade på grund av uppenbar vanvård, det vill säga att gravrätten förloras på grund av att graven inte skötts. Här kan du se vilka gravrätter det gäller.

Föreläggande gällande vanvårdade gravar

Enligt reglerna i begravningslagen (7 kap. § 3) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Vid besiktning av gravplatser på begravningsplatserna i Helsingborg under perioden maj till september 2022 har ett antal gravplatser ansetts vara vanvårdade.