I kyrkan tar en äldre kvinna farväl framför en kista. Prästen står bredvid. Rosa blommor på kistan.
Foto: Alex & Martin/IKon

Begravning

När en människa dör måste man begravas. Det kan ske i en kristen ritual - en begravningsgudstjänst, i annan ordning eller borgerligt.

En varm tanke till dig som sörjer och saknar

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.
Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom eller henne i Guds omsorg och kärlek.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.

Frågor om livets mening, familjerelationer, arbete och gudstro kan göra sig påminda. Sorgen gör att allt blir annorlunda, som om ”livet stannar upp”, vardagen fungerar inte som förr. Mycket skall tänkas igenom och det är en av kyrkans viktigaste uppgifter att hjälpa och stödja sörjande och lidande människor.

Inför begravningen tar prästen kontakt för samtal. Då kan man fråga om allt det som fyller ens hjärta. Viktigt att komma ihåg är, att varje präst har absolut tystnadsplikt.

Ska barn vara med på begravningen? 
Vi ser gärna att barnen deltar i begravningsgudstjänsten. Det är av yttersta vikt att barnens situation som anhöriga lyfts fram. Detta kan t.ex. ske genom att erbjuda dem en samling i kyrkan/kapellet en stund innan gudstjänsten börjar, då de får möjlighet att ställa frågor till prästen. Det är också viktigt att personal inom församlingsvården har beredskap att samtala med barn om existentiella frågor som väcks i samband med död och begravning. Vi har tagit del av handbok för Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan och särskilt de fyra grundläggande principerna i FN:s barnkonvention, förbud mot diskriminering (art. 2) , barnets bästa i främsta  rummet (art.3), rätten till liv och utveckling (art,6) och rätten att få komma till tals (art.12).

"Begravningar i coronatider" är inte publicerad

Tider för begravning

Torsdagar kl 11.00 samt 14.00
Fredagar kl 11.00 samt 14.00

bårtäcken finns att låna

I Håbo pastorat finns två bårtäcken att låna till begravningar i våra kyrkor.
Ett grönt och ett quiltat.

Det gröna bårtäcket till vänster och det quiltade bårtäcket till höger Foto: Sofi Sandström

planera begravning

 • Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.

 • Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge.  Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.
 • Kontakt med prästen. Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. 
 • Musik och psalmer. Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.
 • Personal vid begravningen. Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande. Det är präst, kyrkomusiker, kyrkogårdspersonal och vaktmästare.
 • Den avlidnes önskemål. Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.
 • Transport. Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkans personal tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.
 • Kista och urna. Det köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som kan ingå i dödsboets ansvar.
 • Vad är ett bårtäcke? Ett bårtäcke är  ett stycke vävt eller broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten.
 • Minnesstund. I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst kan anhöriga och vänner samlas till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i en annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.
 • Lokal för minnesstund. I anslutning till alla våra kyrkor har vi församlingshem. I Magdalenakyrkan har vi kyrktorget som kan avgränsas till ett rum för minnesstund. Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det. 
 • Begravningar som sker i annan ordning än Svenska kyrkans hålls i Yttergrans kapell.

Ej medlem i Svenska kyrkan

Är man inte medlem i Svenska kyrkan betalar man ändå en begravningsavgift. Detta ingår: upplåtelse av ceremonilokal utan kyrkliga symboler, gravsättning och upplåtelse av gravplats i 25 år.

Om den avlidna, som ej var medlem, hade önskemål om en kyrklig begravningsgudstjänst kan det vara möjligt. Det avgör kyrkoherden. Den avlidne räknas i sådant fall som icke medlem. Dödsboet får då betala en avgift till församlingen för präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kyrka.

Kontakt/officiant vid borgerlig begravning

Hos begravningsbyråer finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som verkar i Håbo med omnejd.

Håbo kommun, Socialnämndens kansli
Tfn. 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Begravningsombud i Håbo

Länsstyrelsen har utsett Arne Nordesjö, mobiltelefon 070-425 33 54. Han är begravningsombud i Håbo kommun. Det är den person som utövar tillsyn över begravningsverksamheten och granskar att skattepengarna som betalas in används på rätt sätt.

Läs mer på Håbo kommuns hemsida här

eller på Länsstyrelsens hemsida här

Övergrans kyrka

Kyrkor & Församlingshem

I över 800 år har de stått där, våra fantastiska kyrkor. De står där för oss alla. I anslutning till våra fem medeltida kyrkor finns församlingshemmen. Vi har ett kapell i Yttergran och den moderna Magdalenakyrkan inne i Kyrkcentrum i Bålsta. I Skokloster finns också Flasta kyrkoruin.

Yttergrans kyrkogård. Håbo pastorat

Kyrkogårdar

Håbo pastorat ansvarar för fem kyrkogårdar. De ligger vid kyrkorna i Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster.