Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sjukhuskyrkan i Göteborgs stift

Som patient, anhörig och personal har du tillgång till kyrkans stöd och hjälp. Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården. Denna verksamhet kallas Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan är kostnadsfri och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Den formas av präster, diakoner, pastorer och assistenter som har tystnadsplikt och de för inte journal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Arbetet är ekumeniskt och innefattar olika kristna kyrkor och samfund. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet.  Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.